Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğretmenlerinin tamamlayıcı ölçme değerlendirme teknikleri hakkında görüşleri

Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 1, Milli Eğitim Bakanlığı2
Görüntülenme :
448
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı Bolu ilinde ilköğretimde görev yapan öğretmenlerinin tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme teknikleri hakkındaki görüşlerini, bu teknikleri kullanma sıklarını belirlemektir. Araştırmanın evrenini Bolu ilindeki ilköğretim okulları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini nicel boyutunda Bolu Merkez ilçesindeki ilköğretimde farklı branşlarda görev yapan 218 öğretmen, nitel boyutunda ise 36 ilköğretim öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ve öğretmen görüşme formuyla toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde SPSS 15.0 for Windows kullanılmış olup, frekans analizi, bağımsız gruplar t testi ve varyans analizi uygulanmıştır. Nitel verilerin analizinde ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Analizlerin sonucunda ilköğretim öğretmenlerinin demografik özellikleri açısından incelediğinde tamamlayıcı ölçme değerlendirme tekniklerini kullanma sıklıkları hakkında cinsiyetleri açısından farklılık bulunamamış, branş ve hizmet yıllarına göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir İlköğretim öğretmenlerinin genel olarak performans değerlendirme, portfolyo ve puanlama ölçeğini kullandıkları; yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç, kelime ilişkilendirme teknikleri konusunda bilgilerinin olmadığı tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to identify primary school teachers' opinions of the alternative measurement and assessment techniques and the usage of their frequency . Primary schools in Bolu compose the universe . 218 teachers compose the quantitative part and 38 teachers compose the qualitative part of the research's sample. Data are collected by a survey and teacher interview form that are prepared by the researcher. While analyzing the quantitative data, SPSS 15.0 for Windows was used and frequency analyzes, independent group t test and variance analyzes were applied. As for the qualitative data, content analyze was used. According to the analyzes of the results, in terms of demographic features and gender, there are no significant differences but, in terms of branch and year of service there are significant differences. It is identified primary school teacher commonly use performance assesment, portfolio, scoring, measure ;but do not have knowledge about structured grid, branched diagnostic trees, word correlate techniques

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :