Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Derslerde istasyon tekniği uygulamasının yansıtıcı sorgulaması

Yazar kurumları :
Milli Eğitim Bakanlığı1, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
367
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim sistemindeki hızlı gelişim ve değişimler, öğretim sürecinde de yeni teknik ve yaklaşımların kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Bunlardan biri olan "İstasyon Tekniği"nin etkili bir şekilde kullanılması ile öğrencilere birçok beceri kazandırılabilmektedir. Bu nedenle araştırmanın genel amacı, "Derslerde İstasyon Tekniği Uygulamasının Yansıtıcı Sorgulaması"nı yapmaktır. Bu genel amaç doğrultusunda istasyon tekniği uygulamasının yansıtıcı sorgulamasından elde edilen sonuçların neler olduğu, tekniğin uygulanmasının dersin başında, esnasında ve sonrasındaki gözlenen özellikleri, gözlenen eksiklikler sonucunda yapılan öneriler, tekniğin olumlu/olumsuz yönleri ve öğreticilik yönü araştırılmıştır. Nitel yöntemin kullanıldığı bu araştırmada, durum çalışması çerçevesinde betimsel analizden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Fırat Üniversitesi 2010-2011 yılı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü öğrencilerinden "Öğretim İlke ve Yöntemleri" dersini alan I. ve II. Öğretim öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından uzman görüşleri ve literatür taraması desteğiyle hazırlanan açık uçlu soru formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde Nvivo8 paket programından yararlanılmıştır. Elde edilen verilerden istasyon tekniğinin derste motivasyonu arttırdığı, bilgiyi yeniden yapılandırmayı ve kalıcı öğrenmeyi sağladığı anlaşılmaktadır.

Özet İngilizce :

Increasing developments and changes in education system require using new techniques and approaches in learning process. Students can acquire many skills through using one of these techniques effectively called "The Station Teaching Method". Thus, the purpose of the study is to make reflective inquiry of the station teaching method in lessons. In the direction of this general aim, results from the reflective inquiry of the station teaching method, characteristics of the method observed before, during and after the lesson, proposals towards deficiencies and positive/negative and instructive aspects of the method are examined. Through a qualitative method, a case study and descriptive analysis are made use of. In the working group, there are normal and evening education students participating to the lesson of "Teaching by Principles" at Fırat University Computer and lnstructional Technologies (CIT) Department during 2010-2011 instructional year. As the data collection instrument, an open-ended question form developed by researchers in the light of experts' views and literature review has been used. In analyzing the qualitative data, Nvivo8 program is made use of. It is understood from the findings that the station teaching method can be effective in increasing motivation, constructing the knowledge and providing retention of learning.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :