Derslerde İstasyon Tekniği Uygulamasının Yansıtıcı Sorgulaması

Eğitim sistemindeki hızlı gelişim ve değişimler, öğretim sürecinde de yeni teknik ve yaklaşımların kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Bunlardan biri olan “İstasyon Tekniği”nin etkili bir şekilde kullanılması ile öğrencilere birçok beceri kazandırılabilmektedir. Bu bakımdan araştırmanın genel amacı, “Derslerde İstasyon Tekniği Uygulamasının Yansıtıcı Sorgulaması”nı yapmaktır. Bu genel amaç doğrultusunda istasyon tekniği uygulamasının yansıtıcı sorgulamasından elde edilen sonuçların neler olduğu, tekniğin uygulanmasının dersin başında, esnasında ve sonrasındaki gözlenen özellikleri, gözlenen eksiklikler sonucunda yapılan öneriler, tekniğin olumlu/olumsuz yönleri ve öğreticilik yönü araştırılmıştır. Nitel yöntemin kullanıldığı bu araştırmada, durum çalışması çerçevesinde betimsel analizden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Fırat Üniversitesi 2010-2011 yılı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü öğrencilerinden “Öğretim İlke ve Yöntemleri” dersini alan I. ve II. Öğretim öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından uzman görüşleri ve literatür taraması desteğiyle hazırlanan açık uçlu soru formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde Nvivo8 paket programından yararlanılmıştır. Elde edilen verilerden istasyon tekniğinin derste motivasyonu arttırdığı, bilgiyi yeniden yapılandırmayı ve kalıcı öğrenmeyi sağladığı anlaşılmaktadır.

Reflective Inquiry Of The Station Teaching Method In Lessons

Increasing developments and changes in education system require using new techniques and approaches in learning process. Students can acquire many skills through using one of these techniques effectively called “The Station Teaching Method”. Thus, the purpose of the study is to make reflective inquiry of the station teaching method in lessons. In the direction of this general aim, results from the reflective inquiry of the station teaching method, characteristics of the method observed before, during and after the lesson, proposals towards deficiencies and positive/negative and instructive aspects of the method are examined. Through a qualitative method, a case study and descriptive analysis are made use of. In the working group, there are normal and evening education students participating to the lesson of “Teaching by Principles” at Fırat University Computer and lnstructional Technologies (CIT) Department during 2010-2011 instructional year. As the data collection instrument, an open-ended question form developed by researchers in the light of experts’ views and literature review has been used. In analyzing the qualitative data, Nvivo8 program is made use of. It is understood from the findings that the station teaching method can be effective in increasing motivation, constructing the knowledge and providing retention of learning.

Kaynakça

AIFOS, (AFM 50-62) (1981). Handbook for air force instructors. Academic instructor and foreing offices school. Washington.

Benek, İ. ve Kocakaya, S. (2012). İstasyonlarda Öğrenme Tekniğine Yönelik Öğrenci Görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1 (3), 2146-9199.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Davison, B. (2007). Teaching methods for the inclusive classroom. 28 Kasım 2007. www.associatedcontent.com/article/129569/teaching_methods_for_the_inclusive.html?pa ge=2-47k-n

Demirörs, F. (2007). Lise 1. sınıf öğrencileri için ohm yasası konusunda öğrenme istasyonlarının geliştirilmesi ve uygulanması, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniverstesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ekiz, D. (2006). Kendini ve başkalarını izleme: Sınıf öğretmeni adaylarının yansıtıcı günlükleri, İlköğretim Online E- Dergi, Ocak Sayısı, 47–55.

Geibelhaus, C:R: (1995). Pathwise instruction plan, University .of Florida. 28 Kasın-m 2007, www.missbirdsey.com/kdb/birdseypathwiselessonstudy2.doc

Goodman, B.E. Martin, D.S. ve Williams, J.L. (2002). Teaching human cardiovascular and respiratory physiology with the station method. Advances In Physiology Education, 26(1), 50-56.

Gözütok, F. D. (2004). Öğretmenliğimi geliştiriyorum, (2. Baskı). Ankara: Siyasal kitapevi.

Gözütok, F. D. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri. (Gözden geçirilmiş 2. Baskı). Ankara: Ekinoks.

Hill, D., Pennington, D. ve McCarthy, W. (1995). Competency-based learning in traumatology. The American Journal of Surgery, 173, 136-140.

Hines, R. A. (2009). Co-Teach and Universal Design: Strategies for Collaborative Classrooms. Retrieved 18.12.2012 from http://www.sst11.org/Files/PDFs/Hines%20114.pdf

İlhan, A. Ç., Artar, M., Okvuran, A. ve Karadeniz, C. (2012). Müze Eğitimi Yetişkin Kitabı. http://panel.unicef.org.tr/vera/app/var/files/y/e/yetiskin-kitabi.pdf adresinden 11.12.2012 tarihinde alınmıştır.

Komisyon, (2008). Öğretmen adayları için KPSS eğitim bilimleri, öğretim ilke ve ve yöntemleri, (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Lain. (2006). Inclusion in the classroom: The teaching methods. Retrieved November 28, 2007, from www.associatedcontent.com/article/66531/inclusive_in_the_classroom_the_teaching.htm l?page=3-51k

Maden, S. ve Durukan, E. (2010). İstasyon tekniğinin yaratıcı yazma becerisi kazandırmaya ve derse karşı tutuma etkisi. TÜBAR-XXVII.

Morgil, İ., Yılmaz, A. ve Yörük, N. (2002). Kimya eğitiminde istasyonlarla öğrenme modeli. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 110-117.

Semerci, Ç. ve B. Duman, (2008). Öğrencilerin sınava ilişkin yansıtma çalışmalarının etkileri: Bir Olgubilim Araştırması. I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (14-16 Mayıs 2008). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara.

Sönmez, V. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Wilson, J. ve Jan, W. L. (1993). Thinking for Themselves Developing Strategies for Reflective Learning. Australia: Eleanor Curtain Publishing.

Yabaş, D. ve Altun, S. (2009). Farklılaştırılmış Öğretim Tasarımının Öğrencilerin Özyeterlik Algıları, Bilişüstü Becerileri Ve Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 37: 201-214.

Zedalis, P. (2003). New York State aid to school districts for construction, July, pp. 1-51. New York: The Rockefeller Foundation