Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

An analysis of pupil control ideology of primary teachers from different variables

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Necmettin Erbakan University Institute of Education Sciences1
Görüntülenme :
337
DOI :
Özet Türkçe :

The main purpose of this study was to analyse pupil control ideology of primary (classroom) teachers. 176 primary teachers working in elementary schools from Nigde province and its districts constituted the sample of the research. The "survey method" was employed in this research. The data of this research were collected by using the "Pupil Control Ideology Scale". In order to analyse the data obtained, mean, standard deviation, the independent samples t-test, one-way ANOVA analysis were used. Results of this study show that primary teachers had "humanistic pupil control ideology" in general. Also, it was found out that there was not a statistical significant difference between primary school teachers in terms of gender. On the other hand, it was found a statistical significant difference between primary teachers in relation to occupational seniority in favour of younger teachers. It was also found out that there were statistical significant differences between primary teachers in terms of educational level and settlement place of school variables in favour of teachers with postgraduate level of education and working in schools in the city centre.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin öğrenci kontrol ideolojileri ile ilgili görüşlerini incelemektir. Araştırmanın örneklemini, Niğde ili merkezi ve bağlı bulunan köy ve kasabalardaki ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 176 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada "tarama modeli" kullanılmıştır. Çalışmada veri toplamak için "öğrenci kontrol ideolojileri ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmanın amacına dayalı olarak, yüzde, standart sapma, bağımsız gruplar t-testi, tek-yönlü ANOVA analizi gibi istatistik test teknikleri kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, sınıf öğretmenlerinin genel olarak insancıl öğrenci kontrol ideolojisine sahip bulundukları sonucuna varılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin öğrenci kontrol ideolojilerinin cinsiyete göre farklılaşmadığı, ancak mesleki kıdeme, eğitim durumuna ve görev yapılan okulun yerleşim birimi değişkenlerine göre mesleki kıdemi 1-5 yıl, lisansüstü eğitim yapan ve görev yapılan okulun yerleşim birimi şehir merkezi olan öğretmenler lehine anlamlı şekilde farklılaştığı saptanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :