4MAT Öğretim Modelinin Güzel Sanatlar Lisesi 9. Sınıf İki Boyutlu Sanat Atölye Dersinde Uygulanması (Application of 4MAT Teaching Model in Two Dimensions Art Studio Classes 9^th Grade of Fine Arts High Schools) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.1082000231

Öz Bu araştırmanın amacı, 4MAT (4 Mode Aplications Techniques) öğretim modelinin Güzel Sanatlar Lisesi İki Boyutlu Sanat Atölye (IIBSA) dersindeki öğrenme-öğretme sürecine etkisini belirlemektir. Araştırmanın yöntemi, eylem araştırması şeklinde modellenmiştir. Tipik durum örneklemiyle gerçekleştirilen bu çalışma, bir Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünün 9. sınıf IIBSA  dersinde 8 öğrenciyle yürütülmüştür. Uygulama süreci 14 haftadan oluşmuştur. Araştırma verileri; gözlem, görüşme ve doküman incelemesi ile elde edilmiştir. Verilerin geçerlik ve güvenirliğini sağlama sürecinde beş uzmanının yardımına başvurulmuştur. Araştırma sonucunda, uygulanan öğretim modeli çerçevesindeki her bir öğrenme görevinin; öğrenciye öğrenme sürecinde yeni fırsatlar tanıdığı, öğrenme ortamını zenginleştirerek öğrenciye öğrenmeyi gerçekleştirmede alternatif çözümler sunduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre, modelin IIBSA dersinde uygulanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

Açıkgöz Ün, K. (2005). Etkili öğrenme ve öğretme (6. Baskı). İzmir: Eğitim Dünyası.

Akar, H. ve Yıldırım A. (2004). Oluşturmacı Öğretim Etkinliklerinin Sınıf Yönetimi Dersinde Kullanılması: Bir Eylem Araştırması, Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, 17 Ocak 2004, İstanbul.

Akbıyık, C. ve Seferoğlu S.S. (2006). Eleştirel düşünme becerileri ve akademik başarı. http://193.255.206.126/efdergi/download/2006.2.32.59.pdf (Erişim Tarihi: 2013, 13 Ocak).

Aksu, S., Sölpük. R., Doğan, M. (2009). Anadolu güzel sanatlar lisesi iki boyutlu sanat atölye ders kitabı 9. İstanbul: Bediralp.

Blair, D and Judah, S.S. (1990). Need a strong foundation for an interdisciplinary program? Try 4MAT. Educational Leadership. 48 (2), 37-38.

Boydaş, N. (2007). Sanat Eleştirisine Giriş (2. Baskı). Ankara: Gündüz.

Bowers, P. S. (1987). The effect of the 4MAT system on achievement and attitudes in science. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), University of North Carolina at Chapel Hill, USA.

Buyurgan, S. (2000). Anadolu güzel sanatlar liseleri resim bölümü mezunlarının yükseköğrenimdeki başarı durumları ile ilgili bir değerlendirme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (19), 32-42. http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/200019SERAP%20BUYURGAN.pdf (Erişim Tarihi: 2010, 20 Eylül).

Bülbül, H.(2009). Pedagojik eleştiri yöntemiyle anadolu güzel sanatlar lisesi (resim bölümü) öğrencilerinin sanat eleştirisi yapabilme başarımları. XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı. Sakarya Üniversitesi 1–3 Eylül 2008, Sakarya. 17(4), 373-380.

Caine, R.N. ve Caine, G. (2002). Beyin temelli öğrenme. (Çev. G. Ülgen, O. Turgut, H. Ergen, O.Y. Uğur). Ankara: Nobel.

Crescione, L. (1999). A study of efficacy beliefs of urban and suburban teachers trained in a brain- based model of instruction, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Seton Hall University, USA.

Delaney, A. (2002). Better teaching model? Middle school science classroom using the 4MAT instructional strategy vs. Lessons created without this model. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), University of North Texas, USA.

Denison, B ve Kirk, R. (1990). Do, review, apply: a simple guide to experimental learning. Oxford: Basil Blackwell.

Driskill, C. W. (1998). Effectiveness of the 4MAT instructional design on personal and cognitive attitudes of students. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), The University of Texas at Austin, USA.

Duman, B. (2007). Neden beyin temelli öğrenme? (1. Baskı). Ankara: Pagema.

Ekici, G. (2003). Öğrenme sitiline dayalı öğretim ve biyoloji dersi öğretimine yönelik ders planı örnekleri. Ankara: Gazi.

Erden, M. ve Altun, S. (2006). Öğrenme stilleri. (1. Baskı) İstanbul: Morpa.

Evancho, R. S. (2000). Critical thinking skills and dispositions of the undergraduate baccalaureate nursing student. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi), Connecticut: Southern Connecticut State University.

Fidan, N. (2004). Okulda öğrenme ve öğretme. Ankara: Alkım.

Genç, A. ve Sipahioğlu, A. (1990). Görsel algılama “sanatta yaratıcı süreç”. İzmir: Sergi.

Hancock, C. W. (2000). Impact of the 4MAT lesson planning system on the number of times a teacher was off-task in a fifth, sixth and seventh grade classroom. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Baylor University, USA.

Hopkins, D. (2002). A teacher’s guide to classroom research. (Third Edition). UK: Open University Press, McGraw- Hill Education.

Hsieh, H.C. (2003). The effect of whole- brain Instruction on student achievement learning, motivation and teamwork at a vocational high school in taiwan, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Idaho State University, USA.

Johnson, P. A. (2005). A short guide to action research (Second Edition). Pearson Education, Inc.

Keefe, J. W. ve Ferrell, B.G. (1990). Developing a defensible learning style paradigm. Educational leadership. 48 (1), 57-61

Kırışoğlu, O.T. (2005). Sanatta eğitim görmek öğrenmek yaratmak (3. Baskı) Ankara: Pagema.

Klenetsky, P. S. (1997). The effect of 4MAT training on teachers’ attitudes towards student behaviours associated with creativity. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Florida Atlantic University, USA.

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning experiencies as the source of learning and development. New Jersey: Prentice Hall.

Köksal, N. (2005). Beyin temelli öğrenme. Eğitimde yeni yönelimler. (Ed: Özcan Demirel). Ankara: Pagem Akademi.

Lee, A.D. (2008). Teaching and learning the cycle: An experiential model for intercultural training for cross- cultural kids. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Biola University, USA.

McCarthy, B. (1987). The 4MAT system: Teaching to learning styles with right / left mode techniques. Barrington: Excel Inc.

McCarthy, B. (1997). A tale of four learners. Educational Leadership. 54(6), 46-51.

McCarthy, B. (2000). About teaching 4MAT in the classroom. Illionois: About Learning Inc.

McCarthy, B. ve McCarthy, D. (2006). Teaching around the 4MAT cycle: Desinging instruction for divers learning styles, California: Corwin Pres.

MEB, (2006). Anadolu güzel sanatlar lisesi iki boyutlu sanat atölye dersi öğretim programı (9, 10, 11. ve 12. sınıflar). Web: http://ttkb.meb.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 2007, 10 Eylül).

Mills, G.E. (2007). Action research: a guide for the teacher researcher (Third edition). New Jersey: Pearson Education, Inc.

Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994) Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (Second Edition). Calif: Sage Publications.

Montgomery, P. M. S. (1997). The effectiveness of the 4MAT multi-level staff development and teaching model in a selected school district. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), The University of Southern Mississippi, USA.

Morris, S. ve Mc Carthy, B. (1990). 4MAT in action II: Sample lesson plans for use with the 4MAT system. Barrington: Excel Inc.

Murray, M.A. (1992). Training teachers to foster creativity using the 4MAT model. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), The University of Massachusetts, USA.

Ojure, L. P. (1997). An investigation of the relationship between teachers’ participation in 4MAT fundamentals training and teachers’ perception of teacher efficacy. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Virginia Polytechnic Institute and State University, USA.

Özdoğan, Z.B. (2012) 4MAT öğretim modelinin ilköğretim matematik öğretmenleri tarafından uygulanması sürecinden yansımalar. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Özsoy, V. (2003). Görsel sanatlar eğitimi. (1. Baskı) Ankara: Gündüz.

Pariser, D. ve Zimmerman, E. (2004). Learning in the visual arts: characteristics of gifted and talend individuals, E.W. Eisner ve M.D. Day (Editörler). Handbook of Research and Policy in Art Education. Mahwah, New Jersey: Lawrange Erlbaum Associates içinde (s. 379- 399). Publishers-NAEA.

Parramon, J.M. (2000). Resimde renk ve uygulanışı.(Çev. E. Erduran) İstanbul: Remzi.

San, İ. (2004). Sanat ve eğitim yaratıcılık temel sanat kuramları sanat eleştirisi yaklaşımları (3. Baskı). Ankara: Ütopya.

Sözen, M. ve Tanyeli, U. (1996). Sanat kavram ve terimleri sözlüğü (4. Baskı). İstanbul: Remzi.

Tekeli, İ. (2003). Eğitim üzerine düşünmek. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi. Sıra no: 5

Ursin, V. D. (1995). Effects of the 4MAT system of instruction on achievement, products and attitudes toward science of ninth grade students. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). The University of Connecticut, USA.

Wenham, M. (2006). Understanding art. A guide for teacher (Second edition). Gerat Britian by Cromwell Press.

Wilkerson, R.M. (1986). An evaluation of the effects of the 4MAT system of instruction academic achievement and retention of learning (hemisphericity). (Yayımlanmamış Doktora Tezi). The University of North Carolina at Capel Hill, USA.

Wolff, T.F. ve Geahigan, G. (1997). Art criticism and education. USA: University of Illionis Press.

Yıldırım, A ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. basım). Ankara: Seçkin. Yolcu, E. (2004). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri (1. Baskı). Ankara: Nobel

7604 3919

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye’de 1942-1962 Yılları Arası Kız Çocukların Okullaşması Sorununun Günümüzle Karşılaştırılması (A Comparison of Girls' Schooling Problem Between the Years 1942 and 1962 with Current Girls' Schooling Problem...) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000164592

Meliha KÖSE

Fen Bilimleri Eğitiminde GEMS Etkinlikleri Kullanılmasına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri (Prospective Teachers’ Opinions about Using Gems Activities in Science Education) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000146031

Erhan CEYLAN, Cengiz TÜYSÜZ, Erdal TATAR

Yansıtıcı Düşünme Etkinlikleriyle Destekli Tam Öğrenme Modelinin Tıp Öğrencilerinin Üstbiliş Becerilerine Etkisi (The Effect of Mastery Learning with Reflective Thinking Activities on Medical Students’...) Doi: 10.14686/ buefad.v5i1.1082000199)

Şenel ELALDI, Çetin SEMERCİ

Biyoloji Öğrencilerinin Laboratuvar Güvenliği Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi (Investigation of Biology Students’ Perception Regarding Laboratory Safety) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000161902

Mustafa DERMAN, Mürşet ÇAKMAK

Eğitimde Kalem ve Tuşlarla Yazma Tartışmaları (The Discussion on Writing with Pencil and Typing on Keyboard in Education) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000155472

Firdevs GÜNEŞ, Firdevs GÜNEŞ

İlkokulların sorunlarının öğretmenler kurulu toplantılarına dayalı olarak incelenmesi (Investigating the Problems of Primary Schools According to Teachers Committee Minutes) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000152053

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Demet ZAFER GÜNEŞ

Kağıttan Ekrana Okuma Alanındaki Gelişmeler (From Paper to Screen Developments in the Field of Reading) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000155474

Firdevs GÜNEŞ

Yabancı Dil Öğretiminde Otantik Materyal Kullanımı (Using Authentic Materials in Foreign Language Teaching) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000158999

Fahri TEMİZYÜREK, Fatma Gülengül BİRİNCİ

4MAT Öğretim Modelinin Güzel Sanatlar Lisesi 9. Sınıf İki Boyutlu Sanat Atölye Dersinde Uygulanması (Application of 4MAT Teaching Model in Two Dimensions Art Studio Classes 9^th Grade of Fine Arts High Schools) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.1082000231

Handan BÜLBÜL, Vedat ÖZSOY

Öğretmenlerin Özdeşliklerin Mantıksal Çıkarımının Öğretilmesine İlişkin Görüşleri Ve Bu Mantıksal Çıkarımları Kullanma Becerileri (Teachers' Opinions on Teaching the Logical Inference of Identities and Using Skills..) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000172655

Ahmet YILMAZ, Burçin GÖKKURT, Neslihan USTA