Türk Halklarının Kültürel Değerlerinin Oluşmasına Katkı Sağlayan Atasözlerinde İletişim Teması

Bir milletin kültürel değerlerinin oluşmasında atasözlerinin önemli bir yeri vardır. Atasözleri, toplumun geçmişten günümüze yaşadığı olayların, yaşantı sonucunda edindiği tecrübelerin bir sonucu olarak dile getirdiği, az sözle çok şey anlattığı özlü sözlerdir. Atasözleri, aynı zamanda bir toplumun tarihi hafızasıdır. Bu çalışmada Türk halklarının kültürel değerlerinin oluşmasına katkı sağlayan atasözlerinde, iletişim konusu ele alınmıştır. Türk halklarında, insanlar arasındaki iletişimin önemini ve iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar ortaya konulmuştur. Bu araştırma, betimsel bir çalışma olup tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri, belge tarama tekniği ile elde edilmiştir. Türk halkları arasında kullanılan iletişim konusu ile ilgili bulunan 11 atasözünün Türkçenin hangi dillerinde kullanıldığı veya kullanılmadığı tablolar halinde verilmiştir. Çalışma sonunda iletişim ile ilgili kullanılan atasözlerinin tamamına yakının Türk halkları arasında ortak olarak kullanıldığı ve kullanılmaya devam ettiği görülmüştür

COMMUNICATION WITHIN THE FRAMEWORKS OF PROVERBS, WHICH HAVE GREAT CONTRIBUTION TO CULTURAL VALUES OF TURKISH PEOPLE

Proverbs play a significant role when cultural values of nations are formed. Proverbs are short sayings that comprise deep and emphatic ideas; they reflect background of a nation over distance from the past to present and are formed as a result of gained experience of one nation. They can be regarded as historical retention of a society at the same time. This study is focused on communication reflected in proverbs, which contributed to form cultural values of Turkic people. Turkic people valued the significance of communication and its essential elements above all. This study is based on descriptive and scanning methods and the results were gained by the means of data analysis technique. 11 proverbs about communication which are widely spread among Turkic nations were determined and provided in the form of table to show how they are used or not used in Turkic languages. It conclusion it was determined that almost all proverbs about communication and their common cultural values are still used Turkic nations

Kaynakça

Aksoy, Ö. A. (1993). Atasözleri ve deyimler sözlüğü: İnkılâp Yayınları, Cilt II, 7.Baskı, İstanbul.

Avcı, Y. Y. (2014). Türk atasözlerinde çocuğa bakış. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 203-226.

Bekiroğlu, O. (2014). Türkçe atasözlerinde iletişim olgusunun izleri ve sosyo kültürel çıkarımları. Milli Folklor, 26(103), 80-97.

Çençen, N. ve Berk, N. A. (2014). İlköğretim 6. Ve 7. sınıf sosyal bilgiler programında Türk halk kültürü öğelerinin yeri ve önemi. E-Kafkas Araştırma Dergisi, 1(3), 13-25.

Çengelci, T. (2012). Sosyal bilgiler öğretim programında somut olmayan kültürel mirasın yeri. Uludağ Üniversitesi eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 185-203.

Çetin, T. ve Gürgil, F. (2013). İlköğretim öğrencilerinin halk kültürü dersi uygulamalarına ilişkin görüşleri. Journal of World of Turks, 5(2), 73-86.

Çobanoğlu, Ö. (2004). Türk dünyası ortak atasözleri sözlüğü. Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara.

Gürel, E. ve Tat, M. (2012). Bir iletişim edimi olarak dinleme ve Türkçede bulunan dinleme temalı atasözleri ve deyimler üzerine bir içerik analizi. Uluslar Arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(23), 276-297.

Mindivanlı, E. ,Küçük, B. ve Aktaş, E. (2012). Sosyal bilgiler dersinde değerlerin aktarımında atasözleri ve deyimlerin kullanımı. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 86-94.

Ünal, F. (2012). 2005 Sosyal bilgiler öğretim programı öğrenme alanlarıyla ilgili atasözleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 319-339.

Ünal, F. (2013). İlköğretim sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan halk kültürü öğelerinin değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(14), 611-643.

Yalçın, S. K. ve Şengül, M. (2007). Dilin iletişimdeki rolü ve işlevleri. Türkoloji Araştırmaları, 2(2), 749-769.

Yaşar, F. Ö. (2007). Bilgi toplumu bağlamında Türk atasözlerinde “eğitim” ve “bilgi” kavramları üzerine düşünceler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(19), 146-158.

TDK.http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.550532991da9b7.280 73047 Erişim tarihi: 15.03.2015.