Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Otel işletmelerinde örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Meslek Yüksekokulu Turizm Ve Otel İşletmeciliği Programı1, Balıkseir Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
646
DOI :
Özet Türkçe :

Problem Durumu: Günümüzde örgütler, varlıklarını sürdürebilmek için, is tanımlarında biçimsel olarak belirlenmis görevlerin ötesinde davranıs sergileyen ve örgütlerine bu yönüyle önemli katkılar saglayan isgörenlere daha çok ihtiyaç duymaktadır. Bunun için örgütsel vatandaslık davranısı olarak bilinen davranıs kalıplarının tesvik edilmesi gerekmektedir. Bu tür davranısları etkileyen önemli belirleyicilerden biri örgütsel baglılıktır. Arastırmanın Amacı: Bu çalısmanın amacı, örgütsel baglılıgın örgütsel vatandaslık davranısı üzerindeki etkilerini incelemektir. Yöntem: Çalısma ile ilgili veriler anketler aracılıgıyla 283 otel çalısanından toplanmıstır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıstır. Bulgular ve Sonuç: Analizler, örgütsel baglılıgın, örgütsel vatandaslık davranısı üzerindeki etkileri konusunda güçlü destek saglamaktadır. Örgütsel vatandaslık davranısının en önemli belirleyicisi normatif baglılıktır. İkinci duygusal baglılık ve son olarak devam baglılıgıdır. Öneriler: Örgütlerde örgütsel vatandaslık davranısını gelistirebilmek için, isgörenlerin örgütsel baglılıklarını artırmak gerekir. Bunun için örgüt içinde paylasılan bir vizyon olusturmak, örgüt yönetimlerinin en önemli sorumluluklarından biri olmalıdır. Ayrıca, örgütsel baglılık açısından isgörenlere, örgütleri için önemli olduklarını hissettirmek gerekir. İs zenginlestirme, kararlara katılımı saglama, yetki devri, ihtiyaç duyulan kaynakları saglama gibi uygulamalar yararlı olabilir. Öte yandan özellikle normatif baglılık açısından, isgörenlerin sahip oldukları degerlerle örgüt degerlerinin örtüsmesi saglanmalıdır. Bunlara ek olarak, adil bir ödüllendirme sisteminin varlıgı da örgütsel baglılık açısından yararlı olacaktır.

Özet İngilizce :

Problem Statement: Today organizations require the employees which show extra behaviors beyond their formal job descriptions arranged formally and make considerable contributions to their organizations. For this reason, some behavior models which are known as organizational citizenship behavior must be encouraged. One of the most important antecedents that affect these types of behaviors is organizational commitment. Resarch Aims: The purpose of this study is to examine the effects of organizational commitment on organizational citizenship behaviour. Method: Data for the study were obtained from 283 hotel employees in the city of stanbul through questionnaires. Descriptive statistics, correlation and regression analysis were used to analyze the data. Findings and Results: Analyses provide strong support for the impacts of organizational commitment on organizational citizenship behavior. The most antecedent of organizational citizenship behavior is normative commitment. Second is emotional commitment and lastly contiunace commitment. Proposals: In order to increase the level of organizational citizenship behavior organizational commitment of employees must be improved. For this reason one of the most important responsibilities of management..must be establishing a vision which is shared inside the organization.Besides for increasing organizational commitment, managers should cause employees to perceive themselves important. In this framework some applications like job enrichments, providing participation to decisions, authority delegation or providing the resources required may be useful. On the other side, for organizational commitment, a harmony between employees’values and organizational values must be provided. Existence of an equitable reward system in organization will be also advantegous for organizational commitment.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :