Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Meslek etiği ve meslek etiğinin meslek yaşamı üzerindeki etkileri

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Bandırma İ.İ.B.F İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
688
DOI :
Özet Türkçe :

Meslek etiği kuralları, meslek mensuplarınca benimsenmiş ve genel kabul görmüş kurallardır. Meslek etiği kurallarına uygun davranış gösteren meslek mensupları, verdikleri hizmetin doğruluğu ve haklılığı karşısında, mesleki çevresinde yer alan tarafların güvenini ve saygısını kazanır,kendi içinde vicdanen rahat olur, kendi bilgi ve yeteneklerine daha çok güvenir. Kazanılan güven, mesleğe kamu yararı sorumluluğunu yüklemektedir. Kamu yararının özünde ise toplumun ve kuruluşların ortak refahı vardır. Güven unsurunun sağlanamaması halinde ise ilgili iktisadi, ticari ve sosyal ilişkilerde varolan grupların dışında kalabilir. Belirli kurallara ve standartlara uygun yapılan işlerin kalitesi yüksek olur. Başkalarını kandırmak, kaynakların boşa kullanılmasına ve zaman kaybına neden olur. Bu çalışmanın amacı, meslek etiği anlayışının ve kurallarının meslek yaşamına olan etkisini araştırmaktır. Bu amaca yönelik olarak, muhasebe meslek mensupları üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada, anket yöntemi kullanılarak veriler toplanmıştır. Meslek mensuplarına demografik özelliklerine, meslek etiği ilkelerine ilişkin sıralama soruları ve likert tipi sorular sorulmuştur. Sonuçlar, istatistiksel analiz yöntemleri kullanılarak yorumlanmıştır.

Özet İngilizce :

Code of professional ethics is adopted and accepted by professions in general. Professions, who obey the rules of professional ethics, acquire confidence and respect of theirselves business environment in the view of their honesty and justness of their services. Professions unburden their own conscienses and take into confidence their own information and capability. Professions are resposible for public interest. Public interest means common benefit of society and enterprises. If professions lose confidence of theirselves business environment, they can be marginalized in the view of economic, social and commercial contacts. Activities which are suitable for particular rules and standards are of high quality. Deceiving others is the cause of wasting resources and time. The aim of this study is to search effects of concept and conduct of professional ethics over business life. So with this purpose the questionaire has been given to those accountants. In this study the received data has been collected with questionary. The questions about demographic characteristics and code of professional ethics have been asked those accountants. The results have been interpreted with statistical analysis methods.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :