Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kobi’lerdeki toplam kalite yönetimi uygulamalarının kurumsallaşma üzerindeki etkileri

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Bandırma İ.İ.B.F1
Görüntülenme :
416
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkelerin kalkınma düzeyleri ve sektörler arası farklılıklar nedeniyle KOBİ tan ımlamaları ülkeden ülkeye, sektörden sektöre ve hatta bölgeden bölgeye değişebilmektedir. Avrupa Komisyonu’nun KOBİ tanımlamasına göre “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ): 250 kişiden az işçi çalıştıran, yıllık satış hacmi 40 milyon EURO’ yu geçmeyen veya arsa ve bina hariç mevcut sabit sermaye tutarı, bilanço net değeri itibariyle 27 milyon EURO’ yu geçmeyen, sermayesinin ya da hisse senetlerinin %25 veya daha fazlası bir işletme tarafından üstlenilmemiş olan veya sermayesi, "küçük ve orta büyüklükteki işletme" tanımı dışındaki işletmelerden meydana gelmemiş olan işletmelerdir.” Dünya’da KOBİ’lerin tüm işletmeler içindeki payı % 95’ in üzerindedir. KOBİ’lerin ekonomik ve toplumsal kalkınmadaki önemli rolleri; ekonomiye dinamizm kazandırma, istihdam sağlama, yeni iş olanakları yaratma, esneklik ve yenilikleri teşvik etme, bölgesel kalkınmayı hızlandırma olarak sıralanabilir. Ekonomik ve sosyal sistemde, rekabetin korunması, orta sınıfın korunması ve denge unsuru olmaları, sermaye birikimine ve istihdama olumlu katkıları, yeni buluş ve fikirlerin iktisadi bir mal durumuna dönüştürülebilmesi açısından da KOBİ’lerin önemi büyüktür. KOBİ’ler ülke ekonomisi ve sosyal yapısının temel taşı olmalarına karşın kurumsallaşamamaktan kaynaklanan sorunlar yaşamaktadırlar. Kurumsallaşamamanın getirdiği bu sorunlar, yönetim, planlama, karar alma, iletişim, örgüt hiyerarşisi, insan kaynakları, organizasyon ve sistematik yapı sorunları şeklinde sıralanabilir. KOBİ’ler kurumsallaşamamaktan kaynaklanan bu sorunlarla çeşitli yöntemler kullanarak mücadele etmeye çalışmaktadırlar. Kullanılan farklı yöntemlerin yanında toplam kalite yönetimi uygulamaları KOBİ’lerin kurumsallaşmasına önemli katkılar sağlamakta ve mesafe kat etmelerine neden olmaktadır. Toplam kalite yönetiminin öngördüğü sistemler uygulandıkça, paralelinde kurumsallaşma da sağlanmaktadır.Bu çalışmada, KOBİ’lerde toplam kalite yönetimi uygulamalarının kurumsallaşmaya sağladığı katkılar analiz edilerek değerlendirilecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The definitions of SME’s change from sector to sector, from country to country and even from region to region because of development levels of countries and differences among sectors. The EU definines SME’s as businesses employing less than 250 employees with maximum annual sales volume of 40 million $. Moreover, SME’s permanent capital should not exceed 27 million € and any other enterprise should not possess the ownership of a quarter or more of its capital or shares. The number of SME’s constitutes more than 95 % of the businesses in the World. SMEs have importance in economies and economical development because of their dinamic structure and flexibility that will allow them to respond to changes in their business environments and economical fluctiations. Their flat organizational structure enable SME’s to take advantages of new business ventures and various others opportunities while geting away from negative consequences of threats with no or minimal demage. Additionaly, they usually produce more innovative ideas and products, provide employment oportunities in the region they are established and contribute to Gross National Productivity of the nation in general. Although SME’s have big importance, they have problems because of not having institutionalization structure. These problems are management, planning, decision proccess, communication, hierarchy, human resources, organisation and problems of systematic structures. SME’s try to struggle with all these problems which occur because SME’s don’ t have a institutionalization structure. There are many ways to struggle with these problems and most of them are useful but TQM has a big importance because, it provides very important benefits for institutionalization. While TQM is being applied, SME’s can get improvement towards institutionalization. In this study, the profits of TQM for institutionalization will be analysed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :