Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletmelerde kurumsal yönetim anlayışı ve muhasebe bilgi sistemi ilişkişi: imkb 100 şirketleri üzerine ampirik bir araştırma

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Balıkesir Üniversitesi Bandırma İİBF İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
521
DOI :
Özet Türkçe :

Problem Durumu: Son yıllarda yasanan uluslararası finansal krizler sermaye piyasalarına olan güvenin sarsılmasına neden olmustur. Kurumsal yönetim anlayısı, işletmelerin güvenilir ve sağlam kurumlar haline gelebilmesi ve kaybedilen piyasa güveninin geri kazanılabilmesini saglamak amacıyla geliştirilmistir. İşletmeler, güvenilir ve sağlam yapılar oluşturabilmek için çok iyi organize edilmis ve iyi işleyen bilgi sistemlerine ihtiyaç duyarlar. İşletme bilgi sistemleri içerisinde en önemlisi ise muhasebe bilgi sistemi (MBS)’dir. Muhasebe bilgi sistemi, kurumsal yönetim anlayışının gelişiminde ve bu yönde gerekli önlemlerin alınmasında ve ayrıca uygulama sonuçlarının ilgililere sunumunda önemli görevler üstlenmektedir.

Araştırmanın Amacı: Bu çalısmanın amacı, işletmelerde kurumsal yönetim anlayışı ile muhasebe bilgi sistemi arasındaki ilişkiyi istatistiki olarak ortaya koymak ve açıklamaktır. Bunun için, İMKB-100 endeksteki şirketler üzerinde ampirik bir çalısma gerçeklestirilmistir.

Yöntem: Çalısma ile ilgili veriler anket tekniği ile İMKB–100 endekste, 01.04.2008– 31.07.2008 dönemi arasında faaliyet gösteren şirketlerin yöneticilerinden elde edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve korelasyon analizleri kullanılmıştır.

Bulgular ve Sonuç: Araştırmanın sonucunda, muhasebe bilgi sistemi ile kurumsal yönetim anlayışı arasında istatistiki olarak pozitif yönlü güçlü bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca muhasebe bilgi sisteminin “Raporlama İlkesi”, Örgüt Yapısı İlkesi”, Açıklık ve Anlaşılabilirlik İlkesi” ve “Veri Biriktirme ve İşleme İlkesi” ile kurumsal yönetim anlayışı ilkeleri arasında istatistiki olarak pozitif yönlü güçlü bir ilişki tespit edilmistir.

Öneriler: Araştırma sonucunda kurumsal yönetim anlayışı ile muhasebe bilgi sistemi arasında önemli derecede pozitif yönlü bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda işletmelerde kurumsal yönetim anlayışının başarılı bir şekilde uygulanması ve yasanan sorunlara çözümler sunulabilmesi amacıyla muhasebe bilgi sistemine önem verilmesi gerekmektedir. Zira muhasebe bilgi sistemi ve kurumsal yönetim anlayışı etkin bir yönetim için karsılıklı güç oluşturmaktadırlar.

Özet İngilizce :

Problem Statement: Recent international financial crises have shaken the confidence in capital markets. The concept “corporate governance” has been developed in order to make enterprises reliable and strong corporations and to regain the lost confidence in markets. Enterprises need wellorganized and smooth-running information systems in order to establish reliable and strong structures. The most important one among business information systems is accounting information system. The accounting information system assumes great responsibilities in the development of the sense of corporate governance and in taking the necessary precautions for that purpose and in presenting the implementation results to authorities.

Research Aims: The purpose of this study is to statistically determine and explain the difference between the sense of corporate governance and accounting information system in enterprises. For that purpose, an empirical study has been conducted on the companies in ISE-100

Method: The data of the study has been obtained from the managers of the companies traded in ISE-100 index between 01.02.2008 and 31.07.2008. Descriptive statistics and correlation analyses have been used in the study of the data.

Findings and Results: At the end of the study, it has been concluded that there is a strong positive correlation between accounting information system and the sense of corporate governance. In addition, there has been discovered a statistically strong positive correlation between the principles of accounting information system, namely, “Reporting Principle”, Principle of Organizational Structure”, “Principle of Clarity and Understandability” and “Principle of Data Collection and Processing” and the principles of corporate governance.

Proposals: The study has concluded that there is a considerable positive correlation between the sense of corporate governance and accounting information system. In this context, importance should be attached to the accounting information system in order to ensure a successful application of corporate governance in enterprises and to present solutions to the problems experienced. The reason for this is that the accounting information system and the sense of corporate governance form a synergy for an effective management.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :