Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğretmen adaylarının kopya çekmeye yönelik tutum ve görüşleri

Yazar kurumları :
Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlkögretim Fen Bilgisi Ögretmenliği Anabilim Dalı1, Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Bölümü2
Görüntülenme :
340
DOI :
Özet Türkçe :

Arastırmanın Temelleri: Kopya çekme olayı öğrencinin başarısını yansıtma açısından dürüst bir davranış değildir. Öğrencilerin başaramama korkusu, ailenin iyi not beklentisi, sınıfı geçememe veya üniversiteyi kazanma baskısı gibi nedenler kopya çekmeyi etkileyen bazı sosyal faktörlerdir

Arastırmanın Amacı: Bu araştırmada, İlkögretim Fen Bilgisi Öğretmenligi bölümü öğretmen adaylarından 54 ve İlkögretim Sınıf Öğretmenligi öğretmen adaylarından 136 olmak üzere toplam 190 ilköğretim öğretmen adayının kopya çekmeye yönelik tutumları ile görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Veri Kaynakları: Çalısmada ölçme aracı olarak beş dereceli likert tipi “Kopya Çekmeye Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Cronbach alfa ile güvenirlik testi yapılmıştır (Alpha=,7616). Anket uygulamasından elde edilen veriler, cinsiyet, öğrenim gördükleri alan ve öğretim biçimi gibi değişkenlerle karşılaştırılarak çözümlenmiştir. Veri çözümlemede, t-testi, varyans analizi ve aritmetik ortalama gibi istatistiksel teknikler kullanılmıştır.

Ana Tartısma ve Sonuçlar: Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının cinsiyetleri, okudukları bölüm ve öğretim şekli bakımından kopya çekmeye yönelik farklı bakış açılarına sahip oldukları bulunmuştur.

Özet İngilizce :

Background of Study: There are some activities in higher education that most people would find it easy to identify as "cheating". For example these might include someone writing notes in their pencil-case to carry into an examination, and someone submitting for assessment as their own work an essay that their brother wrote years before. These are obviously dishonest. There are some factors like parents’ expectation of good grade, not passing their class and entrancing press an university.

Purpose of Study: In this study, ninty-hundred candidate primary school teacher’s attitudes and ideas toward copying have been investigated.

Sources of Data: In this study, “Copying Attitude Scale’’ Likert Scale of five degree has been used as a measuring means. Cronbach alpha has been used for reability test (Alpha=,7616). The dates after the study have been analyzed by comparisons according to sex, departments of the university and education styles. For analyzing the dates, some statistical techniques have been used; like t-test, variance analysis and arithmetic means. Main Discussion and

Conclusions: As a result, it’s found that the candidate teachers have different attitudes towards copying according to their departments, education styles.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :