Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 13 , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Erken çocukluk döneminde kardeş istismarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Çocuk Gelişimi Araştırma Uygulama ve Eğitim Merkezi Müdürü1
Görüntülenme :
529
DOI :
Özet Türkçe :

Problem Durumu: Aile ortamının çocuk için en güvenli ortam olduğu düşünülmekle birlikte, kardeşler bazen bilinçli ya da bilinçsiz olarak birbirlerine zarar vererek, fiziksel, ruhsal, zihinsel ve toplumsal gelişimlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Çocuğa yönelik bu zarar verici davranışların çocuk üzerinde davranışsal, bilişsel, duygusal ve sosyal etkileri olduğu araştırmacılar tarafından desteklenmektedir. Kardeş istismarı; aile içi şiddet türleri içerisinde en yaygın olan şiddet türlerinden biridir. Kardeş istismarı tanımlanırken, araştırmacılar sıklıkla şiddet, agresyon, çatışma ve istismar kelimelerini kullanmaktadırlar. Kardeş istismarı, öz veya üvey kardeşleri kapsayan ve kardeşler arasında yaşanan fiziksel, zihinsel veya cinsel hasara neden olan davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Amaç: Bu çalışma, okul öncesi dönem çocuklarında kardeş istismarını ve kardeş istismarı türlerini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Araştırma betimsel türdedir. Çalışma grubunu 202 anne oluşturmuştur. Veri toplamak amacı ile açık uçlu sorulardan oluşan anket formu kullanılmış ve elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular ve Sonuçlar: Sonuçlar kardeşlerin sıklıkla hem doğrudan, hem de dolaylı yollarla kardeşlerini istismar ettiklerini göstermiştir (Fiziksel saldırı: %83.2; Sözel saldırı: %78.2; İlişkisel saldırı: %45; Kişisel eşyalara saldırı: %68.8). Öneriler: Kardeş istismarı çok yaygın ve sıklıkla göz ardı edilen bir aile içi şiddet türüdür. Kardeş istismarına uğrayan çocuklar; sağlıklarının ve gelişimlerinin bozulması riski altındadır. Çocukların kardeş istismarından korunması için toplumsal duyarlılığın artırılması ve eğitimi son derece önemlidir. Eğitimcilerin ve sağlık çalışanlarının topluma yönelik bilinçlendirme ve eğitim aktivitelerinde sorumluluğu vardır. Eğitimcilerin, sağlık çalışanlarının ve ebeveynlerin kardeş istismarı ve bu davranışların zarar verici boyutları konusunda bilgi ve farkındalık düzeyi artırılmalıdır

Özet İngilizce :

Problem Statement: Although it is common belief that family environment is the most secure atmosphere for a child, siblings sometimes do either intentional or accidental harm them which leads to unfavorable consequences in child's physical, psychological, mental, and social development. Effects of such detrimental actions on child's behavioral, emotional and social maturity have been also shown by numerous studies in the literature. Sibling abuse is the most common form of family violence. Sibling violence researchers have often used the terms violence, aggression, conflict, and abuse. Sibling abuse as any form of physical, mental, or sexual abuse inflicted on one child by another, inclusive of siblings and step-siblings. Aim: This study was carried out to determine sibling abuse in early childhood period and sibling abuse types. Method: This study type is a descriptive research. The working group was consisted of 202 mothers. A questionnaire form made up of open-ended questions was used to gather data and the data obtained was analyzed through content analysis. Results: The results revealed that direct and indirect abuse were the frequently used by siblings (Physical aggression: 83.2 %; Verbal aggression: 78.2 %; Relational aggression: 45 %; Attack on property: 68.8 %). Conclusions: Sibling abuse is a widely occuring and often unrecognized type of family violence. Sibling abused children are at risk as their health and development. Education on sibling abuse may play an important role for awareness of society. Educationalist and health providers have responsibility about public education. Sibling abuse and abusive behavior should be thought to residents and educationalist, health providers and parents providing primary care to children

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :