Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dış kaynak kullanımının verimlilik üzerine etkisi(hastane yöneticileri üzerine bir araştırma)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Saglık Yüksekokulu Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü1
Görüntülenme :
729
DOI :
Özet Türkçe :

Problem Durumu: İşletmeler bugün karşı karşıya kaldıkları büyük küresel rekabet ortamında faaliyetlerini sürdürebilmek ve pazarda söz sahibi olabilmek için çaba sarf etmektedirler. Bu amaçla mevcut yapılarını günün koşullarına uydurmaya çalışmaktadırlar. Dış kaynak kullanımı, stratejik bir yönetim aracı olarak işletmelere bu imkanı sunmaktadır. Bu nedenle İşletmeler temel yeteneklerine odaklanmak için dış kaynak kullanımına yönelmektedir. Temel yetenekleri dışındaki aktivitelerini de dış kaynaklara devrederek rekabet yeteneklerini geliştirmektedirler. Ayrıca dış kaynak kullanımı, maliyetleri azaltmak, riski paylaşmak, kaliteyi geliştirmek, esneklik kazandırmak vb. ile işletmenin performansını artırmasına yardımcı olmaktadır.

Araştırmanın Amacı: Hastanelerde dış kaynak kullanımının verimlilik üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Arastırma kapsamında bir üniversite hastanesi, 15 devlet hastanesi, 2 özel hastane ve 2 dal hastanesinde görevli toplam 85 yönetici üzerinde anket uygulanmıştır. Anket verileri SPSS programı yardımı ile ilişkinin varlığını ortaya koymayı amaçlayan korelasyon analizi ile frekans dağılımları yapılarak degerlendirilmiştir.

Bulgular ve Sonuç: Hastanelerde dıs kaynak kullanımının maliyetleri düşürmeye yardımcı olduğu, dıs kaynak kullanımı ile verimlilik arasında olumlu bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Böylece dış kaynak kullanımının hastanelerde verimliliği artırıcı etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Öneriler: Hizmet yoğun bir sektör olarak sağlık hizmetlerinin en önemli sunucusu olan hastanelerde dış kaynak kullanım alanlarının sırasıyla temizlik, yemek, güvenlik ve bilgisayar otomasyon işleri üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Sağlık hizmetlerinin sunulması anlayışındaki değişmelerle önümüzdeki yıllarda sağlık hizmetlerinin de dış kaynaklardan yararlanılarak sunulabileceği düşünülmektedir. Çünkü pek çok alanda dış kaynaklardan etkin ve verimli olarak yararlanılmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Problem Statement: Today establisments are in a very big global competition. From this they must give great effort for making their function continuous and for having a good place in the market. With this aim in available conditions they are making their structure suitable. Outsourcing is giving possibility as a strategic management vehicle. Establishments have tandency to make outsource couse of focus to their basic function. They give out other functions from their basic functions to develope their competition structure. In addition to outsource decreasing costs, share in risks, developing quality, making elastic structure ets helps to ıncrease performance of establishments.

Resarch Aims: The aim of this study effects on efficiency using of outsourcing in the hospitals.

Method: A questionniare has been applied to a total of 85 managers which works in university hospital (1), state hospital (15), special hospital (2) and branch hospital (2). The data have been evaluated by doing frequency distribution with correlation analysis which aims to reveal the existence of relation using SPSS program.

Findings and Results: It has been observed that outsourcing helps to reduce the costs in hospitals and a positive relation between oursourcing and efficiency exists. Thus, it has been concluded that outsourcing increases efficiency in hospitals.

Proposals: In hospitals which are the most important health care providers in a sector intense with service, it is obvious that outsourcing focuses respectively on cleaning, catering, security and automation with changes in understanding of providing health services it is thought that health services may also be provided by means of outsources in future. Because in may sector outsourcing is utilized effectively and efficiently.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :