Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 13 , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cumhuriyet’in 100. yılında elazığ ilindeki spor kulüplerinin stratejik hedefleri

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu1, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü2
Görüntülenme :
571
DOI :
Özet Türkçe :

Problem: Günümüzde hızlı değişim ve gelişmenin sonucunda yönetimde rekabetin artması, stratejik yönetimin öneminin artmasına neden olmuştur. Araştırmanın Amacı: Elazığ ilinde spor kulüplerinin Swot Analizini (Mevcut Durum); ilgili kurum ve kuruluşlardan veriler alınarak, sporla ilgili bireylerle görüşmeler yapılarak, ilgili tüm bireylere anketler uygulayarak ortaya koymak ve bunun sonucunda Cumhuriyet'in 100. yılında, Elazığ ilindeki spor kulüplerinin stratejik hedeflerini belirlemektir. Yöntem: Araştırmanın evreni Elazığ il merkezi ve ilçeleridir. Örneklem ise spor kurum ve kuruluşlarındaki 1.288 kişiden oluşmaktadır. Anket yoluyla elde edilen veriler, SPSS For Windows 17.0 paket programından yararlanılarak çözümlenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde, frekans analizi ve yüzde alma tekniği kullanılmıştır. Araştırmada anket yoluyla elde edilen bulgular sonucunda, Swot Analizi oluşturulmuştur. Swot Analizinden elde edilen bulgular, ilgili literatürün de taranmasıyla araştırmanın son bölümü olan Cumhuriyet'in 100.Yılında, Elazığ ilindeki spor kulüplerinin stratejik hedefleri belli dönem aralıklarıyla verilmiştir. Bulgular ve Sonuçlar: Araştırmadan elde edilen bulgularda, 3,62 ortalama ile spor kulüplerinin stratejik planlarını ve gelecekteki hedeflerini açık olarak belirlemedikleri, 2,44 ortalama ile spor kulüplerinde faal sporcu sayısının yeterli olmadığı gibi sonuçlar ortaya çıkmıştır. Öneriler: Gelişmekte olan iller arasında bulunan Elazığ'da, bu stratejik hedeflerin alanında uzman bireylerden kurullar oluşturularak, bu stratejik hedeflerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi durumunda, Elazığ ili spor kulüplerinin gelişmesi konusunda 2023 yılına kadar en hızlı kalkınan il içinde olacak ve ildeki spor kulüplerinin işlerliği konusunda diğer illerdeki spor kulüplerine örnek teşkil etmiş olacaktır.

Özet İngilizce :

Problem: Recently as a result of rapid change and development, that the increase of rivaly in management made strategical management importent. Aim of the Search: In this study, swot analysıs of sports clubs in Elazıg put forth by practising surveys by acquiring data from related institution by making conversation with individuals who are interested in sports and as a result of this , in the centesmial year of the Republic, strategıcal targets of the sports clubs in Elazıg were determined. Method:Field of the research is the centre of Elazıg and it is districts. Our illustrate is made of 1.288 people in sports institutions. Data obtaining by the survey was pointed out by using SPSS for windows 17.0 packet program. In analysis of the data, frekans analysis and taking percentage technigue were used. As a result of acpuining from the study the swot analysis was made. Symptoms obtaining from swot analysis, strategical targets of sports clubs in Elazıg were prica in specfuc intervuls at the last part of the research in hundreth year of the republic. Symptoms and Results: In symptoms acguining from the study, with 3.62 average sports clubs don't determine their strategical plans, with 2.44 average in sports clubs there aren't enough sportmen, these are, the results come out in the research. Recommendations: In Elazıg one of the propressing provinces, these strategical targets should be performed ungently by forming councils from expert individuals in their fields. Actualisig of these strategical targets. In the matter of sports clubs will make Elazıg the fastest developing prevince until 2023 and in the subject of cooperation with sports clubs will set an exampte to the sports clubs in other provinces.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :