Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Ön Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Karşılaştırmalı Analizi

Bu çalışmada, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik eğiliminin ölçülmesinde dikkate alınan kriterlerden risk alma, belirsizliğe tolerans, bağımsızlık ihtiyacı, yenilikçilik, başarma ihtiyacı, insanlar ile ilişki, içsel kontrol ve yaratıcılık eğilimlerinin 2013 ve 2017 seneleri için karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, seneler bazında demografik bilgilerde tespit edilen farklılıkların yanı sıra öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinde de farklılıklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 2017 senesi verileri analiz sonuçlarından öğrencilerin sosyo-demografik bilgilerine göre girişimcilik eğilimlerinde anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir

COMPARATIVE ANALYSIS OF ENTREPRENEURSHIP TRENDS OF PRE- UNDERGRADUATE STUDENTS IN KYRGYZ TURKISH MANAS UNIVERSITY

In this study, it is aimed to comparatively examine risk taking, uncertainty tolerance, need for independence, innovation, need for success, relationship with people, internal control and creativity for the years 2013 and 2017 from the criteria taken into consideration in measuring the entrepreneurship tendency of Kyrgyz-Turkish Manas University Vocational School students. The research also concluded that there are differences in the entrepreneurial tendencies of the students, in addition to the differences found in demographic information on the basis of years. In addition, a significant difference was found in entrepreneurial tendencies according to the socio-demographic information of the students from the results of 2017 data analysis

Kaynakça

Abdullaeva, F., (2007), Öğrencilerin Girişimcilik Özellikleri ile İş Değerleri. Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Türkiye Karşılaştırılması, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adapazarı.

Bayraktar, B. ve Karadeniz, G., (2014), Kırgızistan’da Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri, Reforma İktisadi Bilimler Dergisi, No:3(63), sf.39).

Bayraktar, B. ve Karadeniz, G., (2017), Girişimci Adayların Girişimcilik Özelliklerinin Karşılaştırılması. 8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Burhaniye-Balıkesir, (Sunulacak Bildiri 15-16 Temmuz)

Brenkert, G,G., (2009), Lonovation, Rule Breaking and Ethies of Entreprenevrship, Journal of Business Venturing, 24 pp. 448-464.

Cansız, E., (2007),Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, s.7.

Çavuş, Ş., Karadeniz. G., Cumalieva, D., (2013), Girişimci Adayların Girişimcilik Özellikleri, KTMU Dergisi. Bişkek, Kırgızistan, s. 128-135.

Chelariu, C., Tomas, G,B., ve Osmonbekov, T., (2008), Entrepeneurial Propencity in a Transition Economy: Exploring Micro-Level and Meso-Level Cultural Antecedents, Journal of Business and İndustrial Marketing, 23 (6) pp, 405-415.

Hallak, Rob, Brouwn, Graham, Lindsay, J. Noel, The Place I Denity E Performanse Relationship Among Tourism Entreprenews: A Structural Equation Modelling Analysis, Tourism Managment, (2011), 33, s. 144.

İsçan, F., Kaygın, E., (2011) Potansiyel Girişimciler Olarak Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2).

Kayalar, M. Ve Ömürbek. N., Girişimci Adaylarının Risk Almaya Yatkınlık Özelliğinin Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi, İİBF Dergisi, 2007, 24. S. 185-200.

Korkmaz, O., (2012), Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği, İİBF Dergisi, 14(2).

Koh, Hian Chye, “Testing Hypotheses of Entrepreneurial Characteristics A Study of Hong Kong MBA Students,” Journal of Managerial Psychology, 11 (3), (1996), p. 12-25

Örücü, E., Kılıç, R., Yılmaz, Ö., (2007) Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinde ailesel Faktörlerin Etkisi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. 2(2), s. 27-47.

Wagner, J., Sternberg., R., (2004), Start-Upactivities, İndividual Characteristics and theregionalmilieu:Lassons for antrepeneurship support polizies from Cerman-micro data, The Annals of Regional Science, 38, s.219-240.