Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Barışa yönelik tutumların özsaygı ve cinsiyet değişkenleriyle incelenmesi -

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Egitim Psikolojisi Programı1
Görüntülenme :
443
DOI :
Özet Türkçe :

Problem Durumu: Pozitif psikolojinin gelişimi ile birlikte, psikolojide iyimserlik, öznel iyi oluş ve barış gibi pozitif yapılara ilişkin çalışmaların giderek arttığı görülmektedir. Barış psikolojisi ve pozitif psikoloji, bir araya gelerek toplumların daha iyi konuma gelmesine katkıda bulunabilir. Bu katkının oluşmasında bilimsel çalışmaların temel oluşturması bir zorunluluk olarak görülmektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, barışa yönelik tutumların öz saygı ve cinsiyet degişkenleri açısından incelenmesidir.

Yöntem: Çalışmaya ergenlik, beliren yetişkinlik, yetişkinlik, orta yetişkinlik ve ileri yetişkinlik dönemlerinden toplam 471 kişi katılmıştır (222 kadın ve 249 erkek). Çalışmada, Rosenberg Özsaygı Ölçeği ve Barışa Yönelik Tutumlar Ölçegi (PALIS: Peace Attitudes Li’Scale) kullanılmıştır. Barışa yönelik tutumların cinsiyet açısından fark gösterip göstermediği, “Bağımsız Gruplar İçin T-Testi” yöntemiyle incelenmiştir. Özsaygı ve barışa yönelik tutumlar arasındaki ilişki, “Pearson Korrelasyonu” yöntemiyle analiz edilmiştir.

Bulgular ve Sonuçlar: Yapılan analizlerin sonucunda barışa yönelik tutumlar açısından cinsiyete dayalı fark bulunmuştur (p < .01, t= -2.61). Kadınların, erkeklere oranla barışa yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu sonucuna varılmıştır. Özsaygı ile barışa yönelik tutumlar arasında orta düzeyde pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur (p<.01, .28).

Öneriler: Kadınların barış sürecinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Sürdürülebilir bir barış için kadın desteği alınmalıdır. Orta düzeyde bir özsaygı, barış için faydalı olabilir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Problem Statement: It can be seen that studies which are about subjective well-being, optimism and peace have increased since positive psychology was developed. Societies can get better positions by means of positive psychology and peace psychology. We need scientific studies so as to establish this structure.

The Aim: The aim of this study is to investigate the peace attitudes with respect to self esteem and gender. Method: 471 persons (249 male; 222 female) who are adolescents, emerging adults, adults, middle adults and old adults were participated. Peace Attitudes Li’Scale and Rosenberg Self-Esteem Scale were used. In the study Independent-Samples T-Test and Pearson Correlation methods were used.

Results / Findings: Female’s peace attitudes were more positive (p<.01, t= -2.61) than male’s attitudes. Positive correlation was found between peace attitudes and self- esteem ( p<.01,.28). The results were discussed.

Conclusions / Recommendations: This study shows that woman has an important role at peace process. For sustainable peace process, we need their support. In addition to this, it can be useful to have moderately self-esteem for peace.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :