Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kazancı Hukuk Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 99

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgi edinme ve dilekçe hakkı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi Kamu Hukuku1
Görüntülenme :
526
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, bilgi edinme hakkı (BEH) incelenmiştir. Bu kapsamda olmak üzere, BEH ile yakın bağlantısı bulunan dilekçe hakkı da irdelenmiştir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde dilekçe hakkı, hakkın tarihi gelişimi, Türk Anayasa Tarihi açısından dilekçe hakkı ile 1982 Anayasası'nın dilekçe hakkına ilişkin düzenlemesi, 3071 sayılı "Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun" (DHK) ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 121. maddesinde düzenlenen "Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi" suçu ayrıntılı olarak incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde bilgi edinme hakkı (BEH) incelenmiş ve bu bağlamda hakkın tanımı, tarihi geçmişi ve günümüze kadarki gelişim eğrisi ulusalüstü düzenlemelerdeki ve karşılaştırmalı hukuktaki boyutuyla ele alınmıştır. Bu kapsamda, BEH'nın ulusalüstü belgelerdeki ve yargısal kararlardaki yansımaları üzerinde de durulmuştur. Özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın (ABAD) BEH'na olan yaklaşımları, örnek kararlar ışığında değerlendirilmiştir. Bölümün sonunda da BEH'nın Türkiye'deki görünümü ve gelişimi üzerinde durulmuştur. Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (BEHK) ve kanunun uygulanmasını gösteren 27.04.2004 tarihli "Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik" düzenlemeleri geniş biçimde değerlendirilmiş; bölümde ilgili maddelerde Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun örnek kararlarına değinilmiştir. Sonuç kısmında da çalışmada ulaştığımız kanaatlerimiz ve çözüm önerilerimiz özetlenerek derlenmiştir. Çalışmanın tamamında, yeri geldikçe karşılaştırmalı hukukta dilekçe hakkına ve bilgi edinme hakkına ilişkin yasal ve anayasal düzenlemelerden yararla nılmıştır. Buna ilişkin düzenlemeler gerektikçe her başlıkta belirtilmiş; bu nedenle de ayrı bir "karşılaştırmalı hukuk" başlığı açılmamıştır.

Özet İngilizce :

In this study, the right to information (BEH) were investigated. In this context, including the right to petition are discussed in close connection with BEH. Work consists of three parts. The first section, the right to petition, the historical development of the right, the right to petition for the History of the Turkish Constitution and the 1982 Constitution of the regulation concerning the right to petition, No. 3071 "Law on the Use of Right to Petition" (DHK), and the Turkish Penal Code (TCK), 121 article of the "Prevention of Using the Right to Petition" crimes were investigated in detail. The right to learn the second part of the study (BEH) were examined, and right in this context, historical background and development curve up to the present size of the supra-national regulations are discussed, and comparative law. In this context, the supra-national documents and judicial decisions BEH'nın also focused on the reflections. In particular the European Court of Human Rights (ECHR) and the European Union Court of Justice (ECJ) which BEH'na approaches, the sample was evaluated in the light of decisions. At the end of the section in the appearance and development of BEH'nın focused on Turkey. The third and final part of the study of the Right to Information Act No. 4982 (BEHK) and showing the application of the law dated 27.04.2004 "Implementation of the Law on Right to Information Regulation on the Principles and Procedures" arrangements was considered large; section, the Board of Review of Access to Information about the substances decisions of the sample, is mentioned. At the conclusion reached in the study, assumptions were summarized and compiled tips andsolutions. Throughout the study, the right to petition in places comparative law and legal and constitutional arrangements were used to obtain information on the right. It all necessary arrangements for the specified header, so in a separate "comparative law" opened the title.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :