Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı : 1 Sayfalar 21 - 38 2018-06-30
ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Cemal ÇEVİK
16 261

Öz Bu çalışmada, ön lisans eğitimi alan öğrencilerin finansal okuryazarlıkdüzeyi tespit edilmeye çalışılmıştır. Finansal okuryazarlık düzeyininbireylerin almış oldukları eğitimle kazanılabilen bir yetenek olması çalışmanıntemel hipotezini oluşturmaktadır. Çalışmada, Kırklareli Üniversitesi’nde ön lisanseğitimi alan farklı meslek yüksekokulları öğrencilerinin finansal okuryazarlıkdüzeyleri arasındaki ilişki, finans ile ilgili ders alan programlar ve finansile ilgili ders almayan programlar düzeyinde karşılaştırmalı olarak elealınmıştır. 2018 yılı Haziran ayında anket yoluyla toplanan verilerle ön lisanseğitimi alan öğrencilerin finansal kararlar almak ve risk yönetiminde bilgidüzeyleri saptanmaya çalışılmıştır. Finans, bankacılık, uluslararası finansdersi alan öğrencilerin temel düzeydeki finansal okuryazarlık bilgilerinin vedavranışlarının, finans ve benzeri dersleri almayan program öğrencilerine göredaha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan, genel olarakbakıldığında, ön lisans öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin düşükolduğu, finansal karar alma ve para yönetiminde yeterli bilgi ve bilinçli birharcama ve tasarruf davranışı içinde olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.Dolayısıyla, öğrencilere erken yaşta finansal okuryazarlıkla ilgili eğitiminverilmesi, ülkenin daha bilinçli bir finansal davranış geliştirmesine veekonomik büyüme ve kalkınmaya katkıda bulunacağını söylemek mümkündür.

Anahtar Kelimeler

Finans, Para, Faiz, Tasarruf, Harcama
ALKAYA, A. ve Yağlı, İ. (2015). “Finansal Okuryazarlık - Finansal Bilgi, Davranış ve Tutum: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(40): 585-599.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2018


Makalenin Yazarları
Cemal ÇEVİK