Cilt: 6 Sayı : 3
Preoperatif Analjezik İlaçların ve Kombinasyonlarının, İrreversibl Pulpitisli Mandibular Molar Dişlerde İnferior Alveoler Sinir Blok Anestezisi Başarısına Etkisi: Klinik Araştırma
Arslan TERLEMEZ,Funda KONT ÇOBANKARA

1.4K 129

Öz Amaç: İnferior alveolar sinir bloğu (İASB), mandibular molar dişlerin endodontik tedavisi için en sık kullanılan anestezi tekniğidir, fakat irreversibl pulpitisli hastalarda İASB anestezi başarısı önemli derecede azalmaktadır. Bu çalışmanın amacı, oral preoperatif analjezik ilaçların veya ilaç kombinasyonlarının uygulanmasının, irreversibl pulpitisli mandibular molar dişlerde İASB başarısı üzerine etkisini değerlendirmektir.Gereç ve Yöntemler: Bu çift kör, plasebo kontrollü klinik çalışmada, 5 grupta toplam 150 hastaya (n=30) İASB anestezisinden 1 saat önce; plasebo veya 1000 mg asetaminofen, 8 mg lornoksikam, 1000 mg asetaminofen + 50 mg tramadol, 8 mg lornoksikam + 50 mg tramadol ilaçlarından biri verildi. Tüm hastalara 1:80.000 epinefrin içeren 1.8 ml %2'lik lidokain solüsyonu ile standart İASB uygulandı. Tüm hastalar Heft-Parker görsel analog skalasına (HPVAS);  ilaç almadan önce (HPVAS-1), ilaç aldıktan 1 saat sonra (HPVAS-2), giriş kavitesi preperasyonu ve kök kanalı enstrümantasyonu sırasında (HPVAS-3)  olacak şekilde hissettikleri ağrı skorlarını işaretledi. Elde edilen veriler istatistiksel olarak analiz edildi.Bulgular: Hastaların; yaş, cinsiyet, başlangıç ağrısı ve diş dağılımı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı gözlendi (p> 0.05). Plasebo, asetaminofen, lornoksikam, asetaminofen + tramadol ve lornoksikam + tramadol için başarı oranları sırasıyla %60, %66, %54, %50 ve %54 idi. Deney gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı bulundu. (p> 0.05).Sonuçlar: Bu çalışmanın limitasyonları dâhilinde preoperatif asetaminofen, lornoksikam, asetaminofen + tramadol veya lornoksikam + tramadol uygulamasının, irreversibl pulpitisli mandibular molarlar için İASB'nin başarı oranları üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. İrreversibl pulpitisli hastaların endodontik tedavi sırasındaki konforunu artırmak için farklı analjezik ve analjezik kombinasyonlarıyla ilgili daha fazla premedikasyon çalışması önerilmektedir.Anahtar Kelimeler: İrreversibl pulpitis, inferior alveoler sinir bloğu, analjezik ilaçlar, tramadol, asetaminofen, lornoksikam
Anahtar Kelimeler: İrreversibl pulpitis, inferior alveoler sinir bloğu, analjezik İlaçlar, tramadol, asetaminofen

Kaynakça

1. Aggarwal V, Singla M, Kabi D. Comparative evaluation of effect of preoperative oral medication of ibuprofen and ketorolac on anesthetic efficacy of inferior alveolar nerve block with lidocaine in patients with irreversible pulpitis: a prospective, double-blind, randomized clinical trial. J Endod 2010;36(3):375-378.
Arslan TERLEMEZ,Funda KONT ÇOBANKARA
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.