Yıl 2009, Cilt: 12 Sayı : 21 Sayfalar 56 - 75 2009-06-01
The Effects of Economic Growth on Democratization
İKTİSADİ BÜYÜMENİN DEMOKRATİKLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Selim BAŞAR,Şaduman YILDIZ
8 261

Fundamental of the Study: Democratization had occured in a long historical process and had developed itself by having different evolutions. It had been claimed that democratization is based on some social conditions until 1959. However, in 1959, Lipset had suggested that democracy is based not only on social conditions but also the condition of realization of economic growth. In this context, democratization is a fact fulfilled with economic growth. Goal of the Study: The purpose of this study is to investigate the effects of economic growth on democratization in Turkey. Method: In the empirical section of this study, some models are constructed and tested by considering different time horizons. In these models, in addition to income level, some variables are used which represent democratic tradition. Also, the periods in which democratic process was deducted in Turkey are taken into account. Findings and Results: According to the findings, it is concluded that the economic growth affected Turkish democratization in 1923 – 2003 period, on the other hand, when the time horizon is shortened, the mentioned relationship is not continuous. Recommendations: Continuous of economic growth is necessary so that democratization can be sustained in Turkey. Therefore, economic growth and development process of Turkey must be revised and policies supporting economic growth must be arranged again. Also, indefiniteness in the economic expectations directed towards the future must be reduced, because increase in inflation rate affects democratization in a negative way. Finally, it must be provided that tradition of democratization is become widespread in society. Therefore, activities directed towards being constituted of democratization conscious must be arranged in every level of education
Araştırmanın Temeli: Demokratikleşme uzun bir tarihi süreç içinde ortaya çıkmış ve çeşitli evrimler geçirerek kendini geliştirmiştir. 1959 yılına kadar demokrasinin bazı sosyal şartlara bağlı olduğu ileri sürülmüştür. Ancak 1959 yılında, Lipset demokrasinin sadece sosyal şartlara değil iktisadi gelişmenin gerçekleştirilmesi şartına da bağlı olduğunu iddia etmiştir. Bu bağlamda demokratikleşme iktisadi büyüme ile gerçekleşen bir olgudur. Araştırmanın Amacı: Bu çalışma, Türkiye’deki iktisadi büyümenin demokratikleşme üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Yöntem: Farklı zaman dilimleri esas alınarak çeşitli modeller kurulmuş ve ampirik olarak sınanmıştır. Modellerde gelir düzeyi dışında demokrasi geleneğini temsil eden değişkenlere de yer verilmiştir. Ayrıca Türkiye’deki demokratik sürecin kesintiye uğradığı dönemler de tahminlerde dikkate alınmıştır. Bulgular ve Sonuçlar: Yapılan tahmin sonuçlarına göre, 1923 – 2003 döneminde Türkiye’de iktisadi büyümenin demokratikleşmeyi pozitif olarak etkilediği, fakat dönem uzunluğu kısaltıldığı zaman söz konusu ilişkinin her dönemde sürdürülemediği sonucuna ulaşılmıştır. Öneriler: Türkiye’de demokratikleşmenin sürdürülebilir hale getirilebilmesi için iktisadi büyümenin süreklilik arz etmesi gerekmektedir. Bu nedenle Türkiye’nin iktisadi büyüme ve kalkınma süreci tekrar gözden geçirilmeli ve iktisadi büyümeyi destekleyici politikalar yeniden düzenlenmelidir. Ayrıca, enflasyon oranlarındaki artış demokratikleşmeyi olumsuz yönde etkilediğinden, enflasyon oranlarındaki artışın önüne geçilerek geleceğe yönelik iktisadi beklentilerdeki belirsizlik azaltılmalıdır. Son olarak toplumda demokratikleşme geleneğinin yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Bu nedenle eğitim ve öğretimin her kademesinde demokratikleşme bilincinin oluşturulmasına yönelik faaliyetler düzenlenmelidir

Anahtar Kelimeler

Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J. A., Yared, P. (2005). Income and democracy. NBER Working Paper Series, 11205, 1-64.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2009
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2009


Makalenin Yazarları
Selim BAŞAR
Şaduman YILDIZ