Yıl 2014, Cilt: 17 Sayı : 31 Sayfalar 307 - 326 2014-06-15
A Qualitative Research on the Views of the Tourism Agencies in Order to Develop Tourist Products in İzmir
İZMİR’DE TURİSTİK ÜRÜN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK SEYAHAT ACENTELERİNİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Esin ÖZKAN,Alev Şeyda SABANCI
18 261

determining how it can be increased with the new products that are going tobe developed in İzmir from the point of view of A group tourism agencies thatcurrently work in İzmir.Method: In this research qualitative research method has been used. Since itis easy to reach, according to one of the qualitative research methods, 20 A grouptourism agencies that are currently active were interviewed. The questions thatwere prepared according to the research topic were asked directly to the agencyinterviewers and the responses were noted and evaluated.Finding and Results: According to the data that has been gathered, it is foundthat İzmir has a very high tourism potential, but there is insufficiency of use of thispotential. Even though İzmir is one of the first destinations that the tourism has begun,it is not in the position that it deserves. Although İzmir has natural, culturaland historical richness, using these sources poorly affect the development of tourismin İzmir negatively. Accommodation resources are seen enough but new touristyproducts should be developed. Especially, the investments should be done inorder to improve conference, fair, health and cruise tourism. More products thatenhance the competition and support the current products should be developed.Demand should be increased with specifying target markets according to these diversifiedproducts and using an effective marketing campaign. Branding of İzmircan be done with the increasing demand.
Araştırmanın Amacı : Bu araştırmanın amacı; İzmir’de faaliyette bulunan A grubu seyahatacentalarının bakış açısıyla İzmir turizminin mevcut durumunun değerlendirilmesi vegeliştirilebilecek yeni ürünlerle turizm potansiyelinin nasıl artırılabileceğini ortaya çıkarmaktır.Yöntem: Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Ulaşılmasının dahakolay olması nedeniyle İzmir il merkezinde faaliyet gösteren 20 A grubu seyahat acentası ilenitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılarak görüşme yapılmıştır. Araştırmakapsamında hazırlanan sorular araştırmacılar tarafından bire bir görüşme ile görüşmecilereyöneltilmiş ve görüşmeler sırasında verilen cevaplar not tutulmak suretiye ldeğerlendirilmiştir.Bulgular ve Sonuç: Elde edilen veriler doğrultusunda, İzmir’de yüksek bir turizm potansiyelininolduğu ancak bu potansiyelin değerlendirilmesinde eksiklikler olduğu saptanmıştır.İzmir, turizmin ilk başladığı destinasyonlardan biri olmasına karşılık hak ettiği yerdedeğildir. Sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi zenginliklere rağmen, bunların etkin kullanamamasıturizmin gelişimini olumsuz etkilemiştir. Konaklama alt yapısı mevut durum içinyeterli olarak görülmekte, ancak, turistik ürünler geliştirilmelidir. Özellikle kongre, fuar, sağlıkve kruvaziyer turizmini geliştirmek için yatırımlar yapılmalıdır. Bu turistik ürünler dışındarekabeti artıracak ve var olan ürünleri destekleyici turistik ürünler geliştirilmelidir. Etkin tanıtımçalışmalarıyla çeşitlendirilmiş turistik ürünlere uygun hedef pazarlar belirlenerek talepartırılmalıdır. Artan talep karşısında İzmir’in turizmde markalaşması da sağlanabilecektir.

Anahtar Kelimeler

Barutçugil, İ.(1993). Turizm İşletmeciliği,(3. Baskı), İstanbul: Beta Yayınevi.
Birincil Dil tr
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2014
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Haziran 2014


Makalenin Yazarları
Esin ÖZKAN
Alev Şeyda SABANCI