Yıl 2014, Cilt: 17 Sayı : 31 Sayfalar 327 - 344 2014-06-15
The Relationship Between Empowerment and Inovation on Travel Agent in İstanbul
İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN SEYAHAT ACENTELERİNDE PERSONEL GÜÇLENDİRME VE İNOVASYON İLİŞKİSİ
Nilgün AVCI,Gökçen Gözde ULU
18 261

Statement of the Problem: In increasingly competitive environment, fortravel agencies to become strong, innovation is considered as one of the importantfactors. Investigate the variables associated with innovation, can contribute tothe literature and implemented.Purpose of the study: investigate the relationship between empowermentand innovation variables on travel agencies.Method: Quantitative methods were used in data collection and analysis. Astructured questionnaire technique was used and data collected from travel agenciesoperating in Istanbul. Data were analyzed with SPSS 20 software.Findings: factor analysis, regressions and correlation analysis were performedon collected data,. The findings of the study, dimensions of empowerment; autonomyand meaning are associated positively with the dimensions of innovation, implementationand organizational supports.Results: Human resource managers of travel agencies should give special attentionto autonomy and meaning for innovation may be useful.
Problem Durumu: Artan rekabet ortamında seyahat acentelerinin güçlü olabilmesiiçin önemli faktörlerden biri de inovasyon olarak kabul edilmektedir. İnovasyonlailişkili değişkenlerin araştırılması literatüre ve uygulamaya katkı sağlayabilecektir.Araştırmanın Amacı: Seyahat acentelerinde personel güçlendirme ve inovasyondeğişkenleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktırYöntem: Araştırma yöntemi olarak alan araştırma yöntemi kullanılmış, yapılandırılmışanket tekniği ile veriler İstanbul’da faaliyet gösteren seyahat acentelerindentoplanmıştır. Veriler SPSS 20 programı ile analiz edilmiştir.Bulgular: Toplanan verilere, faktör analizi, korelasyon ve regresyon analiziuygulanmıştır. Çalışmanın bulguları, personel güçlendirmenin, anlam ve özerklikboyutlarının inovasyonun uygulama ve örgütsel destek boyutları ile olumlu ilişkiliolduğunu göstermektedir.Sonuçlar: Seyahat acenteleri insan kaynakları yöneticilerinin işgörenler açısındanişin önemi ve yetkilendirme uygulamalarına önem vermeleri inovasyondayararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler

Balkin, D.B., Markaman, G.D. ve Go´mez-Mejı, L.R. (2000), Is CEO Pay in High-TechnologyFirms Related to Innovation?, Academy of Management Journal, 43(6), 1118–1129.
Birincil Dil tr
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2014
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Haziran 2014


Makalenin Yazarları
Nilgün AVCI
Gökçen Gözde ULU