Yıl 2009, Cilt: 9 Sayı : 17 Sayfalar 68 - 93 2009-06-01
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CEP TELEFONU KULLANIMINA KARŞI GENEL TUTUMLARI VE BU TUTUMLARIN, KULLANIMA YANSIMALARINA YÖNELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA
Eyüp AKIN,Sevilay Uslu DİVANOĞLU
15 261

Öz trenSon 5 yıllık dönemde ülkemizde cep telefonu kullanımındaki artış hızı dünyadaki artış hızını geçmiş ve ülkemizdeki kullanım oranı %80’in üzerinde bir düzeye gelmiştir. Bu yaygınlığa rağmen kullanıma karşı genel tutumun farklı olabileceği düşüncesi ile üniversite gençliği örnek kitle kabul edilerek bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada elde edilen verilerin analizi ile üniversite gençliği cep telefonu kullanımına karşı tutumları itibariyle temel iki gruba ayrılmıştır. Grupların sosyo-demografik değişkenlere göre dağılımları ve bu değişkenlerin gruplar arasında fark yaratıp yaratmadığı incelenmiştir. Çalışmada incelenen diğer iki konu ise belirlenen grupların cep telefonu kullanımlarının ve kullandıkları fonksiyonlarının gruplara göre dağılımı ve gruplar arası farkta etkili olup olmadıklarının tespitidir. Yapılan analizler sonunda bağımlılığı yüksek olanların genel olarak kontörlü hat kullanan, 20-22 yaş grubunda, oyun fonksiyonunu kullanırken WAP fonksiyonunu kullanmayan, kontör paylaşımı/aktarımı yapan, cep telefonuna ilişkin reklamlardan genellikle televizyon reklamlarını takip eden, marka ve operatör bağımlılığı göreceli olarak yüksek olan gençlerden oluştuğu belirlenmiştir.In the last 5 year-period, the increase rate of using mobile phones in our country has exceeded the increase rate in the world and the rate of usage has reached a level above % 80 percent. Despite this extensiveness, this study is carried out by involving only the university youth as the sample mass, as general attitude towards the usage can vary. Analysis of the data acquired from the study exhibited that the university youth is divided into two groups in respect of their attitudes towards the usage of mobile phones. The groups’ distribution according to socio-demographic variables and whether these variables make difference between the groups are researched. The other two subjects researched in the study are the identified groups’ distribution in terms of the usage of mobile phones and the telephone functions they use, and determining whether these are effective for the difference between groups. At the end of the analyses, it is ascertained that the ones who are more addicted are generally the ones who use prepaid lines, are between the ages of 20-22, do not use WAP function, but use game function, transfer credit units, generally follow television commercials which are related to mobile phone advertisements and have relatively high brand name and operator addiction.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2009
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2009


Makalenin Yazarları
Eyüp AKIN
Sevilay Uslu DİVANOĞLU