Yıl 2010, Cilt: 65 Sayı : 04 Sayfalar 165 - 193 2010-04-01
İŞE BAĞLI GERGİNLİK İLE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE DUYGUSAL TÜKENMENİN ARACI ROLÜ
İŞE BAĞLI GERGİNLİK İLE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE DUYGUSAL TÜKENMENİN ARACI ROLÜ
Senay YÜRÜR,Aşkın KESER
15 261

Bu çalışmanın amacı işe bağlı gerginliğin iş tatmini üzerindeki etkisini araştırmak ve bu ilişkide duygusal tükenmenin aracı rolünü analiz etmektir. Bu amaçla Yalova’da yürütülen araştırmaya, Yalova ilindeki devlet okullarında görev yapmakta olan 350 ilköğretim ve lise öğretmeni katılmıştır. Araştırmada Revicki ve arkadaşları (1991) tarafından geliştirilen İşe Bağlı Gerginlik ölçeği, Brayfield ve Rothe (1951) tarafından geliştirilen İş Tatmini Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin Duygusal Tükenme alt ölçeği kullanılmıştır. Araştırma kapsamındaki öğretmenlerin iş tatmin düzeylerinin ortalamanın üzerinde, işe bağlı gerginlik ve duygusal tükenme düzeylerinin ise beklenenin aksine ortalama seviyede olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada ileri sürülen tüm hipotezler doğrulanmıştır. Araştırma sonucunda, işe bağlı gerginlik iş tatminini negatif yönde etkilemektedir ki bu beklenen bir sonuçtur. İşe bağlı gerginliğin duygusal tükenmeye etkisi elde edilen sonuçlar arasındaki en güçlü etkiye sahiptir. Bunun yanı sıra duygusal tükenmenin işe bağlı gerginlik ve iş tatmini arasındaki ilişkide kısmi aracı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu yöndeki hipotez de doğrulanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Ala-Mursula, Leena, Jussi Vahtera, Anne Linna, Jaana Pentti ve Mika Kivimaki (2005), “Employee Worktime Control Moderates the Effects of Job Strain and Effort-Reward Imbalance on Sickness Absence: The 10-Town Study,” J Epidemical Community Health, 59: 851-857.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2010
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2010


Makalenin Yazarları
Senay YÜRÜR
Aşkın KESER