Yıl 2008, Cilt: 63 Sayı : 04 Sayfalar 205 - 221 2008-04-01
Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi: Bir Model Denemesi
TÜRKİYE’DE KAYITDIŞI EKONOMİ: BİR MODEL DENEMESİ
Funda YURDAKUL
11 261

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 1985-2006 dönemleri arasındaki kayıtdışı ekonomiyi tahmin etmek ve kayıtdışı ekonomiyi etkileyen faktörleri tespit etmektir. Basit Parasal yöntem kullanılarak kayıtdışı ekonomi tahmin edilmiştir. Tahmin sonucuna göre, hesaplanan kayıt dışı GSMH’nın, kayıtlı GSMH’ya oranı, kayıtdışı olmadığı varsayılan 1986 yılı dışında %1.15 ile %51.15 arasında değişmektedir. Kurulan ekonometrik modelin tahmininde, Engle-Granger’in İki Aşamalı tahmin yöntemi kullanılmıştır. Tahmin sonuçlarına göre, ekonomik faktörler olarak Gayri Safi Milli Hasıla’daki yüzde artış ve Sabit sermaye yatırımlarının GSMH’ya oranı kayıtdışı ekonomi üzerinde etkilidir. Mali faktörler olarak da, vergi yükünün ve katma değer vergisinin vergi gelirleri içindeki payının kayıtdışı ekonomi üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Nüfus artış oranı ile işsizlik oranı değişkenlerinin kayıtdışı ekonomi üzerinde arttırıcı birer etkileri olmalarına rağmen, katsayıları anlamlı bulunamamıştır. Aynı şekilde kriz dönemlerinin de kayıtdışı ekonomi üzerinde bir etkisinin olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler

AKALIN, G. / KESİKOĞLU, F. (2007), “Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi ve Büyüme İlişkisi,” ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 3/5: 71-87.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2008
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2008


Makalenin Yazarları
Funda YURDAKUL