Yıl 2017, Sayı : 38 Sayfalar 245 - 255 2017-12-01
Yeni Bir Neşri Vesilesiyle Ebû Şekûr es-Sâlimî’nin et-Temhîd’ine Dair Notlar
Ulvi Murat Kılavuz
19 261

Öz Ebû Şekûr es-Sâlimî’nin et-Temhîd fî beyâni’t-tevhîd isimli eserinin Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi tarafından neşri, Hanefî / Mâtürîdî geleneğinin hak ettiği ilgiyi henüz görmemiş bir halkası olan Sâlimî’yi ilim dünyasının nazarı dikkatine sundu. Kitabın yayımı vesilesiyle kaleme alınan bu yazıda önce Sâlimî’nin biyografisi hakkında bilgi verilecek, ardından müellifin Ebû Hanîfe (ö. 150/767) ve Mâtürîdî ile (ö. 333/944) fikrî irtibatı ve bu bağlamda söz konusu gelenek içerisindeki konumuna değinilecek ve en nihayet neşre dair bazı notlar düşülecektir.  

Anahtar Kelimeler

Ebû Şekûr es-Sâlimî, et-Temhîd fî beyâni’t-tevhîd
Ali el-Kārî, Minehu’r-ravzi’l-ezher fî şerhi’l-Fıkhi’l-ekber, nşr. Vehbî Süleyman Gāvicî, et-Ta‘lîku’l-müyesser alâ Şerhi’l-Fıkhi’l-ekber içinde, Beyrut: Dârü’l-beşâiri’l-İslâmiyye,1419/1998.
Birincil Dil
Konular Din Bilimi, Tarih
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2017
Bölüm Araştırma Notları
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2017


Makalenin Yazarları
Ulvi Murat Kılavuz