Yıl 2010, Cilt: 10 Sayı : 20 Sayfalar 145 - 170 2010-12-01
ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN ÖNCÜLÜ OLARAK ÖRGÜTSEL ZEKÂ: TEORİ VE BİR UYGULAMA
Ebru YILDIRIM
12 261

Öz trenÖrgütler değişikliklere uyum sağlayabilmek için ayakta kalabilmenin formülünü aramaktadırlar. İşte bu örgütlerden kendilerini daha hızlı bir şekilde değiştirebilenler yarının örgütleri olarak yaşamlarını sürdürebileceklerdir. Öğrenen örgütler bu hızlı değişimi yakalayabilen ve ihtiyaç duyulan dönüşümleri gerektiği anda gerçekleştirerek kendini yenileyebilen örgütlerdir. Bu çalışmanın amacı öğrenen örgüt yapısında gerçekleşen örgütsel öğrenmenin öncülü olan örgütsel zekâ kavramının örgütsel öğrenme sürecine olan katkısını ve etkisini teori ve uygulamayla destekleyerek açıklamaktır. Bu çalışmanın birinci bölümünde örgütsel öğrenmeye ilişkin temel kavramlar olan öğrenme kavramı, öğrenme teorileri, öğrenme seviyeleri, örgütsel öğrenme süreci, öğrenen örgüt yapısı ve disiplinleri incelenmiş, ikinci bölümünde, örgütsel öğrenmenin öncülü olarak değerlendirdiğimiz örgütsel zekâ kavramına geçmeden evvel zekâ kavramı, zekâyı oluşturan etmenler, zekâ kuramları irdelenecek, ardından örgütsel zekâ kavramı, örgütsel zekâya ilişkin yetenekler ve örgütsel zekâyla ilişkili kavramlar ayrıntılı olarak incelendikten sonra örgütsel zekânın öğrenmedeki rolü ortaya konulmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde konu ile ilgili ampirik bir çalışma yapılarak teoride verilen bilgilerin uygulamadaki mevcut durumla uyumu tespit edilmiştir.The organizations have been looking for a formula of in order to adapt changes. Of the organizations which can change themselves faster would be able to survive as the organizations of the future. The learning organizations are the organizations which are able to catch these fastly the changes and renew themselves by accomplishing necessary transformation when needed. The aim of this study is to explain the effects and contributions on organizational intelligence to organizational learning process, which is located within the integrity of organizational learning process, by theoritical and practical. The first part of this study covers learning concept, learning theories, learning levels, organizational learning process, learning organization structure and learning organization disciplines which are the main concepts of organizational learning. In the second part, before explaining organizational intelligence which is antecedent of organizational learning, intelligence concept, composing intelligence factors, intelligence theories are examined and then organizational intelligence concept, the abilities related to the organizational intelligence and concepts which are related with organizational intelligence are examined, with details and the role of organizational intelligence on learning is tried to explained. In third part the accordance between theory and practise is determined by doing empirical study.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2010
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2010


Makalenin Yazarları
Ebru YILDIRIM