Cilt: 6 Sayı : 8
Nazîre Mecmûaları ve Hisâlî'nin Metâliü'n-Nezâiri
Nazîre Corpus and Hisâlî’s Metâliü’n-nezâir
Bilge Kaya

29 129

Bu makalede, nazîre ve nazîre geleneği üzerinde kısaca durulduktan sonra Anadolu sahasında derleyicisi bilinen ve kütüphanelerde kayıtlı beş nazîre mecmûası hakkında genel bilgi verilmiş, mecmûaların edebiyat tarihi araştırmaları açısından temel kaynaklardan olduğu ve önemi vurgulanmış ve XVII. yüzyıl şâirlerimizden Hisâlî’nin Metâliün-nezâir’inin muhtevası, tertip şekli ve özellikleri anlatılmıştır
In this article, it has been given a general information about five nazîre corpus whose authors are known in Dîvan literature and are registered in libraries after deliberating shortly on nazîres and the tradition of nazîre. It has been emphasized that corpus are basic sources in view of history of literatary studies and their importance then the Metâliü’n-nezâir of Hisâlî,(Hisâlî who is one of the 17th century poets) had been introduced with its content and compositon style
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

ABDULKADİROĞLU, Abdulkerim. “Edebiyatta Metodoloji Açısından Elyazmaları ve Nâdir Eserler Üzerine Notlar”, Aynı yazar, Kültürü- müzden Esintiler, 527-556, Ankara 1997, Anıl Matbaa ve Ciltevi.
Bilge Kaya