Cilt: 11 Sayı : 1
Siyasi İstikrarsizlik ve Ekonomik Performans: Türkiye Örneği
Political Instability and Economic Performance: the Case of Turkey
Ünal ARSLAN

44 129

Bu çalışma, Johansen (1988) eşbütünleşme ve Hata Düzeltme Modeli (HDM) testlerini kullanarak 1987-2007 yılları arasıda Türkiye’de siyasi istikrarsızlık ve gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Eşbütünleşme analizi, siyasi istikrarsızlık ve gayri safi yurt içi hâsıla (GSYİH) arasında uzun dönemli bir ilişkiye işaret etmektedir. Buna ek olarak, Hata Düzeltme Modeli (HDM) gayri safi yurt içi hâsıladan siyasi istikrarsızlığa doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin varlığını göstermektedir
This study investigates the relationship between political instability and Gross Domestic Product (GDP) in Turkey, covering the period 1987-2007 using Johansen (1988) cointegration and Error Correction Model (ECM) tests. The result of the cointegration analysis indicates that there is a long-run relationship between gross domestic product (GDP) and political instability. Additionally, the Error Correction Model suggests an uni-directional causal relationship from Gross Domestic Product (GDP) to political instability
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Alesina, A. ve Perotti, R. (1995) “Income Distribution, Political Stability and Investment”, European Economic Review, 40:1203-1220.
Ünal ARSLAN