Cilt: 30 Sayı : 40
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Gerçekleştirdikleri Mikro-Öğretim Uygulamalarının Kendi Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Ali GÖÇER

18 129

Öz Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin meslek öncesi eğitiminde önemli bir yere sahip olan mikro-öğretim uygulamalarının gerçekleştirilmesi süreci, mikro-öğretim uygulamalarının işlevselliği ve öğretmen adaylarının pedagojik yeterliklerine katkısını incelemektir. Çalışmaya Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünde 2015-2016 eğitim yılı güz dönemi Özel Öğretim Yöntemleri I dersini alan 35 Türkçe öğretmeni adayı katılmıştır. Öğretmen adaylarının her birisi 15-20 dakika süren mikro-öğretim uygulaması gerçekleştirmiştir. Her adayın uygulaması sonunda danışmanın uygulamaya dönük dönütlerini içeren değerlendirmesi ile adayların öz ve akran değerlendirmeleri alınmıştır. Dönem sonunda adaylarla 90 dakikalık bir ders saatinde mikro-öğretim uygulamalarının değerlendirildiği sohbet tarzı odak grup görüşmesi yapılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile incelenmiştir. Verilerin incelenmesiyle ulaşılan bulgulardan çıkarılan sonuçlara göre, Türkçe öğretmeni adayları 3. sınıfa geldiklerini ve hep mesleği nasıl yapacaklarına dair endişe yaşadıklarını ancak mikro-öğretim uygulamalarını yaptıktan sonra mesleklerini nasıl yapacakları konusunda kendilerini hazır hissettiklerini ifade etmişlerdir. Özellikle mikro-öğretim uygulamaları sonrası danışmanın uygulamalara verdiği dönütlerle her adayın güçlü ve zayıf yanlarını açıkladığı geri bildirimlerin onlara yol gösterdiği ve her geçen etkinlikle ideal öğretmen profiline uygun rol sergilediklerini belirtmişlerdir. Elde edile verilerden ulaşılan sonuçların en önemlisi, öğretmen adaylarının hem meslek öncesi gerçek okul ortamlarındaki öğretmenlik uygulaması açısından hem de atandıktan sonra mesleği öz güven duygusu içerisinde yürütme açısından gerçekleştirdikleri mikro-öğretim uygulamaları ile mesleğe yönelik önemli deneyimler kazandıklarını ifade etmeleridir. Bu veriler, meslek öncesi eğitimde öğretmen adaylarının öğretmenliğe gerekli pedagojik alt yapı oluşturmalarında mikro-öğretim deneyimine daha fazla önem verilmesi gereğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, Türkçe öğretmeni adayı, Öğretmen eğitimi, Mikro-öğretim

Kaynakça

Bilim, Yasin. ‘Görüşme Tekniği (ss. 235-246)’, Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Editörler: A. Yüksel, A. Yanık ve R. A. Ayazlar), Seçkin Yayıncılık, 2015, Ankara.
Ali GÖÇER