Cilt: 18 Sayı : 69
GENİŞ ÖLÇEKLİ SINAVLARDA AÇIK UÇLU SORULARIN KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Emre KOYUNCU,Yeşim ÖZER ÖZKAN

14 129

Öz Bu çalışmanın amacı TEOG özelinde, geniş ölçekli sınavlarda çoktan seçmeli sorular ile birlikte açık uçlu soruların kullanılmasına ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma nitel ve nicel araştırmayı birlikte kullanmayı gerektiren karma yöntemle tasarlanmıştır. Araştırmanın nitel bölümünde araştırmacı tarafından bir görüşme formu oluşturulmuş, görüşme formunun uygulanacağı katılımcılar ise amaçlı örnekleme yöntemlerinden homojen (benzeşik) örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Görüşme sonucunda elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiş, 11 farklı tema elde edilmiştir. Çalışmanın nicel kısmı için maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmış olup, araştırmacı tarafından geliştirilen anket her eğitim bölgesinden seçilen bir okuldaki sekizinci sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Anket maddelerine verilen cevaplar betimsel istatistik yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda öğrencilerin kullanılan soru türü ne olursa olsun bilgilerinin tam olarak ölçüleceğinden emin oldukları görülmüştür. Öğrencilerin geniş ölçekli sınavlarda çoktan seçmeli soruların kullanılmasının objektiflik ve puanlanmasının kolay olması gibi avantajlarının yanı sıra şans başarısı gibi dezavantajlarının olduğunu belirttikleri bulunmuştur. Öğrencilerin açık uçlu soru türünün değerlendirilmesinin objektif olamayacağı dolayısıyla açık uçlu soruların değerlendirilmesinde puanlayıcı güvenirliğini sağlamanın zor olacağını belirttikleri gözlemlenmiştir. Öğrenciler geniş ölçekli sınavlarda açık uçlu soru türü kullanıldığı takdirde kişisel çalışmalarında bu soru türüne daha fazla yer vereceklerini belirtmişlerdir
Anahtar Kelimeler: Geniş ölçekli sınavlar, yüksek risk yaratan sınavlar, TEOG, açık uçlu soru, çoktan seçmeli soru

Kaynakça

Akay, H., Soybaş, D., ve Argün, Z. (2006). Problem Kurma Deneyimleri ve Matematik Öğretiminde Açık Uçlu Soruların Kullanımı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1): 129-146.Akbıyık, C. (2002). Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Akademik Başarı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Balcı, A. (2013). Sosyal bilimlerde araştırma, yöntem, teknik ve ilkeler (10.Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.Baykul, Y. (2010). Eğitimde ve psikolojide ölçme: klasik test teorisi ve uygulaması (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.Berberoğlu, G. (2006). Sınıf içi ölçme değerlendirme teknikleri (1.Baskı). Ankara: Morpa Kültür YayınlarıBerberoğlu, G. (2009). CİTO Türkiye Öğrenci İzleme Sistemi (ÖİS) Öğrenci Sosyal Gelişim Programı’na (ÖSGP) İlişkin Ön Bulgular. CITO Eğitim: Kuram ve Uygulama Dergisi, Kasım-Aralık Sayısı:32-42.Birgili B. (2014). Open Ended Questions as an Alternative to Multiple Choice: Dilemma in Turkish Examination System/ Çoktan Seçmeli Sorulara Alternatif Olarak Açık Uçlu Sorular: Türk Sınav Sisteminde İkilem. Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket Geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2):133- 148.Cambaz, G. (2000). İlköğretim Okullarının Beşinci ve Sekizinci Sınıflarında Çoktan Seçmeli Test ile Klasik Yazılı Sınavının Matematik Öğretimi ile İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Creswell, J.W. ve Plano-Clark, V.L. (2014). Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı ve Yürütülmesi. Aydın E., Bukova Güzel E., Bursal Ç., Çorlu S., Dede Y., Delice A., Demir S. B., Güngör F., Köksal M. S., Kula S., Peker M. ve Yaman S. (Çev.) Ankara: Anı Yayıncılık.Çakan, M. (2003). Geniş Ölçekli Başarı Testlerinin Eğitimdeki Yeri ve Önemi. Eğitim ve Bilim, 28 (128): 19-26.Çetin, B. (2010). Eğitimde ölçme ve değerlendirme, M. Gömleksiz ve S. Erkan, (Ed.), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Eren, B. (2015). Çoktan Seçmeli ve Karma Test Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Başarıları ile Öğrenci ve Öğretmen Görüşlerinin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Gullickson, A. R. (1984). Teacher Perspectives of Their İnstructional Use of Tests. The Journal of Educational Research, 77(4): 244-248.Güler, N. (2014). Analysis of Open-Ended Statistics Questions With Many Facet Rasch Model. Eurasian Journal of Educational Research, 55: 73-90.Gültekin, S. (2011). Çoktan Seçmeli, Açık Uçlu ve Karma Testlerin Psikolojik Özelliklerinin Madde Tepki Kuramı’na Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Gültekin, S. ve Çıkrıkçı-Demirtaşlı, N. (2012). Comparing The Test İnformation Obtained Through Multiple Choice, Open-Ended and Mixed İtem Tests Based on İtem Response Theory. Elemantry Educational Online, 11(1):251-262.Haladayna, T. M. (1997). Writing Test Item to Evaluate Higher Order Thinking. USA: Allyn & Bacon. In’nami, Y., & Koizumi, R. (2009). A Meta-Analysis of Test Format Effects On Reading and Listening Test Performance: Focus on Multiple-Choice and Open-Ended Formats. Language Testing, 26(2): 219-244.Karasar, N. (1995). Bilimsel araştırma yöntemi (7. Baskı). Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık. Kartal, S. (2013). Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Eğitim Sistemimizde Değiştirilmesi Gereken Noktalar. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı: 248-262.Konak, Ö.A. (2010). CITO Eğitim: Kuram ve Uygulama, Nisan-Haziran, 4-5.MEB. (2015). ABİDE projesi. 15.06.2015 tarihinde http://odsgm.meb.gov.tr sitesinden alınmıştır.O’Neil, H. F., & Brown, R. S. (1998). Differential Effects of Question Formats in Math Assessment on Metacognition And Affect. Applied Measurement in Education:11(4), 331-351.Önder, O. (2008). Çoktan Seçmeli ve Klasik Tipteki Sorularla Yapılan Hazırlığının Matematik Başarı ve Sınav Kaygı Düzeylerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.ÖSYM. (Ocak 2017). Açık uçlu sorular hakkında bilgilendirme ve açık uçlu soru örnekleri. 05.04.2017 tarihinde http://www.osym.gov.tr sitesinden alınmıştır.Özer Özkan, Y. ve Acar Güvendir, M. (2014). Öğrencilerin sosyoekonomik özellikleri ile matematik başarıları arasındaki ilişki: PISA ve ÖBBS karşılaştırması. Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3):776-789.Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation (1. Baskı). USA:SAGE.Struyven, K.,Dochy, F., Janssens, S., Schelfhout, W., & Gielen S. (2006). The Overall Effects of End-of-Course Assessment on Stu¬dent Performance: A Comparison Between Multiple Choicetes¬ting, Pee Assessment, Case-Based Assessment and Portfolio As-sessment. Studies in Educational Evaluation, 32(3):202–222.Tashakkori, A., & Creswell, J. W. (2007). The New Era of Mixed Methods. Journal of Mixed Methods Research, 1(1): 3-7.Tashiro, J. (2002). Exploring Health Promoting Lifestyle Behaviours of Japanese College Women: Perceptions Practices and İssues. Health Care for Women International, 23: 59-70.Tekin, H. (2000). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (14. Baskı). Ankara: Yargı Yayınevi.Turgut, M. F. ve Baykul, Y. (2014). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (6.Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Emre KOYUNCU,Yeşim ÖZER ÖZKAN