Yıl 2016, Sayı : 72 Sayfalar 151 - 162 2016-10-01
The Effect of Oil Prices on Firm’s Profitability: An Application on Borsa Istanbul
Petrol Fiyatlarının Firma Karlılığına Etkisi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama
Değer Alper,Ebru Aydoğan,Nesrin Özkan,Esen Kara
26 261

In this study we aim to investigate the effect of oil price changes on firms’ profitability performance. The analysis is conducted between the years 2000- 2015 on Borsa İstanbul (BIST) manufacture sector. Turkey, as an oil importer country, oil price fluctuations affect the Turkish economy in macro scope, and thus the firms experience the effect in micro level by variation of profits. We employ panel data approach in System GMM method. The analysis reveals that the change in oil prices on firm profitability is significant and negative. Furthermore, we find that the effect occurs lagged by one year on Tobin’s Q and return of equity (ROE). The relation between oil prices and Tobin’s Q is more stronger than ROE.
Bu çalışmada petrol fiyatlarındaki değişimin firma karlılığına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Analiz, 2000-2015 yılları arasında Borsa İstanbul (BIST) imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaları kapsamaktadır. Petrol ithal eden bir ülke olarak, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar makro boyutta Türkiye ekonomisini mikro boyutta ise, işletmelerin karlılığını etkilemektedir. Analiz panel veri yöntemlerinden Sistem GMM yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Araştırma bulguları, petrol fiyat değişimlerinin firma karlılığı üzerinde anlamlı ve negatif yönlü bir etki olduğunu göstermiştir. Ayrıca Tobin’s Q ve özsermaye karlılığı (ROE) üzerindeki bu etkinin bir yıl gecikmeli olarak gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır. Petrol fiyatları ile Tobin’s Q oranı arasındaki ilişkinin ROE’den daha güçlü olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2016
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2016


Makalenin Yazarları
Değer Alper
Ebru Aydoğan
Nesrin Özkan
Esen Kara