Güz
Yatırım Araçlarının Getirileri Arasındaki İlişkilerin Çok Boyutlu Ölçekleme Yöntemi ile Analizi
Multidimensional Scaling Analysis of Relations Among Returns of Investment Instruments
Mustafa İBİCİOĞLU

26 129

Bu çalışmanın amacı; Türkiye’deki yatırım araçlarından bono, hisse senedi, mevduat sertifikası, Cumhuriyet altını, Dolar ve Euro’nun getirileri arasındaki ilişkileri çok boyutlu ölçekleme yöntemi ile analiz etmektir. Bu kapsamda öncelikle, yatırım araçlarının getirileri hesaplanmıştır. Söz konusu yatırım araçlarına ait getiriler ile çok boyutlu ölçekleme yöntemi kullanılarak algısal bir uzay oluşturulmuş ve algısal uzayda incelenen yatırım araçlarının getirileri arasındaki ilişkiler tespit edilmeye çalışılmıştır. Analiz sonucunda, getirileri bakımından yatırım araçları arasında en fazla benzerlik (yakınlık) bulunan ilk üç ilişkinin sırasıyla; Dolar-Euro, Dolar-Cumhuriyet altını ve Euro-Cumhuriyet altını araçları arasında olduğu görülmüştür. İncelenen yatırım araçlarının getirileri arasındaki en fazla farklılık (uzaklık) bulunan ilk üç ilişkinin ise sırasıyla; Euro-İMKB100, Dolar-İMKB100 ve İMKB100-Cumhuriyet altını getirileri arasında olduğu tespit edilmiştir.
The aim of this study is to analyze relations among the returns of bond, stock, bank deposit, gold, Dolar and Euro. A perceptual space was formed by using multidimensional scaling analysis with investment instruments and the relations between the returns of investment instruments observed in the perceptual space was determined. It was observed that the first three relations among which there is the utmost similarity in the sense of returns were among Dollar-Euro, Dollar-Republic gold and Euro-Republic gold. On the other hand, the first three relations among which there is the utmost difference are among Euro-ISE100, Dollar-ISE100 and ISE100-Republic gold.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Mustafa İBİCİOĞLU