Yıl 2016, Cilt: 23 Sayı : 2 Sayfalar 0 - 0 2016-12-14
HİPOKSİ İLE İNDÜKLENEN FAKTÖR-1 ALFA (HIF-1α) C111A GEN POLİMORFİZMİ İLE HEMOGLOBİN KONSANTRASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
Muhammet Yusuf TEPEBAŞI,Nilüfer ŞAHİN CALAPOĞLU
19 261

Öz Amaç: Sistemik hipoksiye karşı klasik fizyolojik cevap kırmızı kan hücresi üretimindeki artıştır. Hipoksi ile indüklenebilir faktörler (HIF), oksijen duyarlılık mekanizmasını ve hipoksik hücre metabolizmasını düzenlemektedirler. Son yıllardaki çalışmalar, HIF oksijen duyarlılık yolağındaki mutasyonların eritrositozun patogenezinde anahtar rol oynadığını göstermiştir. Bu çalışmamızda, transkripsiyonel aktiviteyi artırdığı bilinen HIF-1α’nın varyantı olan C111A gen polimorfizminin artmış hemoglobin konsantrasyonu ile muhtemel ilişkisini araştırmayı amaçladık. Materyal-Metot: Çalışmaya Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Poliklinik ve Servis’e müracat eden bireyler dahil edildi. Totalde 309, normal hemoglobine sahip 100 (Hgb<17g/dl) kontrol gurubu ve yüksek hemoglobine sahip 209 (Hgb>17) denek vaka gurubu olarak bu çalışmada değerlendirildi. Genomik DNA örnekleri periferal kan lökositlerinden standart yönteme göre izole edildi. HIF-1α C111A tek nükleotid polimorfizmi için polimeraz zincir reaksiyonu-parça uzunluk polimorfizmi (PCR-RFLP) metodu uygulandı. Tüm bireyler için tam kan sayımı yapıldı. İstatistiksel analiz IBM SPSS Statistics 20 software, Hardy-Weinberg denge testi (HWE) ve bağımsız gruplarda t testi ile değerlendirildi. Bulgular: Vaka ve kontrol grubunda hem yaş (t= -2,80, p<0,05) ve hem de hemoglobin konsantrasyonları (t=30,50, p<0,05) bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu. HIF-1α C111A polimorfizminin genotip frekansları C111A için normal ve yüksek hemoglobin arasında karşılaştırıldı. CA ve AA genotipleri her iki grupta da görülmedi (p>0,05). Sonuç: Elde ettiğimiz veriler ışığında, C111A nükleotit polimorfizmi ile yüksek Hgb konsantrasyonu arasında ilişki tesbit edemedik. Anahtar kelimeler: Hipoksi ile indüklenen faktör-1 alfa (HIF-1α), hemoglobin (Hgb) konsantrasyonu, C111A polimorfizm.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 14 Aralık 2016
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 14 Aralık 2016


Makalenin Yazarları
Muhammet Yusuf TEPEBAŞI
Nilüfer ŞAHİN CALAPOĞLU