Yıl 2020, Cilt: 13 Sayı : 1 Sayfalar 77 - 85 2020-03-31
Expression Patterns of Galectin-1 and Galectin-3 in Hibernating Anatolian Ground Squirrel (Spermophilus Xanthoprymnus) Gastrointestinal Tract
Hibernasyondaki Anadolu Yer Sincabı (Spermophilus xanthoprymnus) Gastrointestinal Kanalında Galektin-1 ve Galektin-3'ün Ekspresyon Paternleri
Mehmet ÖZBEK,Mustafa ÖZTOP
46 261

Hibernation is a survival adaptation characterized by extended fasting when food is less or unavailable. Prolonged fast may affects various proteins expression including galectins binding β-galactosyl. There is no data on the expression of Galectin-1 and -3 (Gal-1 and -3) during hibernation. This study aimed to examine the expression of Gal-1 and -3 in hibernating Anatolian ground squirrel (Spermophilus xanthoprymnus) gastrointestinal tract. Intense Gal-1 immunostaining was observed in some cells of both gastric lamina propria and villous connective tissue of the small intestine. In colon and cecum, intense Gal-1 immunoreaction was observed in some connective tissue cells around the crypt epithelium, as well as in the smooth muscles of vessel walls, lamina muscularis and tunica muscularis of all the regions. Gastric foveolar epithelium showed moderate nuclear and intracytoplasmic Gal-3 immunostaining. Moreover, Gal-3 immunostaining was detected in villous epithelial cells of the duodenum and ileum. Intense Gal-3 labeling also was present in all the cryptal surface epithelial cells of the colon and cecum. In conclusion, both Gal-1and Gal-3 expression in gastrointestinal tract during hibernation was similar to that of non-hibernating species. In the gastrointestinal tract, Gal-1 did not display different expression pattern, whereas Gal-3 expression was more intense in large intestine epithelium.
Hibernasyon, besinin az olduğu veya hiç olmadığı uzun süreli açlık ile karakterize olan durumlarda hayatta kalma adaptasyonudur. Uzun süreli açlık β-galaktozil bağlayan galektinler de dahil olmak üzere bir çok proteinin ekspresyonunu etkileyebilir. Galektinler, β-galaktozil bağlayan proteinlerdir. Hibernasyonda Galektin-1 ve -3 (Gal-1 ve-3)’ün ekspresyonuna ilişkin herhangi bir veri bulunmamaktadır. Bu çalışmada hibernasyondaki Anadolu yer sincabı (Spermophilus xanthoprymnus) gastrointestinal kanalında Gal-1 ve 3’ün ekspresyonunun incelenmesi amaçlanmıştır. Hem gastrik lamina propria hem de ince bağırsağın villöz bağ dokusundaki bazı hücrelerde yoğun Gal-1 immün boyanması gözlendi. Gastrointestinal kanalın bütün bölümlerindeki damar duvarları, lamina muskularis ve tunika muskularisindeki düz kaslarda yoğun Gal-1 ekspresyonu gözlendi. Ayrıca kolon ve sekumda kript epiteli etrafındaki bazı bağ dokusu hücrelerinde de yoğun Gal-1 immünoreaksiyonu belirlendi. Gastrik foveoler epitel hücreleri orta derecede nükleer ve intrasitoplazmik Gal-3 immun reaksiyon gösterdi. Duodenum ve ileumun villöz epitel hücrelerinde Gal-3 immün boyaması tespit edildi. Ayrıca, kolon ve sekumdaki kriptlerin yüzey epitel hücrelerinde yoğun Gal-3 boyanması görüldü. Sonuç olarak hibernasyon sürecinde gastrointestinal kanaldaki hem Gal-1 hem de Gal-3 ekspresyonu hibernasyona yatmayan türlerle benzerdi. Gastrointestinal kanal bölümlerinde Gal-1 ekspresyonu açısından farklılık gözlenmezken, Gal-3 ekspresyonu diğer gastrointestinal bölümlere nazaran kalın bağısak epitelinde daha yoğundu.

Anahtar Kelimeler

Barondes SH, Castronovo V, Cooper DN, Cummings RD, Drickamer K, Feizi T, Gitt MA, Hirabayashi J, Hughes C, Kasai K, et al. Galectins: a family of animal beta-galactoside-binding lectins. Cell. 1994; 76(4): 597-598.
Birincil Dil en
Konular Veteriner Hekimlik
Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2020
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar Orcid : 0000-0002-2274-5359Yazar: Mehmet ÖZBEK (Sorumlu Yazar)Kurum: MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITYÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-2923-9280Yazar: Mustafa ÖZTOP Kurum: MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITYÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2020


Makalenin Yazarları
Mehmet ÖZBEK
Mustafa ÖZTOP