Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı : 2 Sayfalar 141 - 158 2019-07-19
DUYGUSAL ZEKA VE İLETİŞİM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Elif GÜL,Alptekin GÜNEY
23 261

Öz Daniel Goleman’ın ön plana çıkarttığı ve artık günümüz işletmeleri tarafından onay gören duygusal zeka kavramı gittikçe değerli hale gelmektedir. İş yaşamında, hizmeti alan ve hizmeti veren grupların karşılıklı olarak birbirini etkilemesinde en önemli öğeyi duygular oluşturmaktadır. Çağımızın gerekliliklerinde hizmeti verenler aldıkları ücret bedeline denk olarak şahsi hislerini kullanarak, hizmeti alanın hislerine etki ederek istenilen yöne çekmekle yükümlüdürler. Çalışmanın genel amacı duygusal zeka ölçüsü ile iletişim becerisinin arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu doğrultuda duygusal zeka ve iletişim kavramları teorik çerçevede incelenmiş ve aralarındaki ilişki ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmayı desteklemek amacıyla uygulama örneği gerçekleştirilmiş ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren yedi büyük firmadaki 505 büro çalışanına bu ölçümü gerçekleştirmek üzere Schutte Duygusal Zeka Ölçeği ve İletişim Becerileri Ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel olarak hesaplanarak sonuçlar ortaya konmuştur. Yapılan analizler sonucunda toplam duygusal zeka olarak adlandırılan tüm boyutlar itibariyle iletişim becerilerinin boyutları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Duygusal zeka düzeyinin iletişim becerilerini doğrudan etkilemesinin tespiti üzerine sağlıklı bir duygusal zeka eğitim planı hazırlanarak uygulamalarda ve sektör içerisinde daha olumlu sonuçlar sağlayacağına inanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler

duygu, zeka, iletişim, duygusal zeka
KAYNAKÇA
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 19 Temmuz 2019
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar Orcid : 0000-0001-9840-529XYazar: Elif GÜL (Sorumlu Yazar)Ülke: Turkey Yazar: Alptekin GÜNEY Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Temmuz 2019


Makalenin Yazarları
Elif GÜL
Alptekin GÜNEY