Cilt: 8 Sayı : 14
d
EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNE İLİŞKİN ELEŞTİRİLER VE ÖNERİLER
CRITICS AND SUGGESTION ON REDEVELOPMENT PROCESSES OF COLLEGES OF EDUCATION
Alaattin KIZILÇAOĞLU

1.4K 129

Bu çalışmada, 1998-1999 eğitim-öğretim yılından itibaren eğitim fakültelerinde uygulanan öğretmen yetiştirme programlarının durumu eleştirisel açıdan değerlendirilecektir. Yeniden yapılandırma ile öğretmen yetiştiren lisans ve lisansüstü programlarda ortaya çıkan önemli sorunlar ve öğretmen yetiştirme konusundaki çağdaş gelişmeler ve yönelimlerin ortaya çıkardığı temel ihtiyaçlar, bu programların yeniden geliştirilmesinin gerekli olduğunu göstermektedir. Programların yeniden geliştirilmesinde üzerinde durulması gereken başlıca hususlar şunlardır: Periyodik olarak program revizyonlarının yapılması, tezsiz yüksek lisans uygulamasının yeniden düzenlenmesi, ders programlarının ve ders içeriklerinin güncellenmesi, programlardaki ders içeriklerinin yeni müfredata uygun hale getirilmesi, yan alan uygulamasının kaldırılması, okul uygulamalarının niteliğinin artırılması, ilgili kurumlar arası işbirliğinin artırılması, öğretmen yetiştirmede daha kapsamlı uygulamalı eğitime yer verilmesi ve akreditasyon sürecinin devam ettirilmesidir
This paper evaluates the teacher preparation programs colleges of the education, vvhich has been carried out since 1998-1999 in a criticai view. Since then, so many problems have came up related with undergraduates and masters programs aboııt teacher preparation. Thus, new solutions need to be created in order to eliminate these problems. İn order to redevelop and solve the problem in the program these issues needs to be stressed; revising of programs periodically redevelopment of masters programs vvithout thesis updating the curricula and subjects. Course context and curricula need bring up to the level of new state curriculum programs, leaving side branches, increase the quality of school training programs, increase cooperation between universities and middle and high schools in order to increase the level of future teachers, giving applied high quality education, and finally continuing to receive accreditation
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Aksu, Meral. (2005), Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bildiri Özetleri Kitabı, 22-23-24 Eylül 2005, Ankara