Yıl 2011, Cilt: 10 Sayı : 38 Sayfalar 262 - 274 2011-03-01
DETERMINATION OF SOCIO-DEMOGRAPHIC VARIABLES PREDICTING DEPRESSION LEVELS OF HIGH SCHOOL STUDENTS
LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESYON DÜZEYLERİNİ YORDAYAN SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ
Mürşide EMİROĞLU,Mehmet MURAT,Recep BİNDAK
15 261

Abstract This study was conducted to determine the socio-demographic factors affecting 12th grade students' depression levels. The sample of the research consists of 146 (46%female, 54% male), 12thgrade students from İsmetpaşa high school in Şehit Kamil, Gaziantep. The data were obtained from 146 students and were collected through "Beck Depression Inventory" and a questionnaire. The data were analyzed by stepwise linear regression analysis. The results of the study showed that the significant predictors of students' depression levels were the socio-economic level according to their perception, sleep problems, perception of their health status, number of brothers/sisters and students' gender. There is need for more research to determine psychological and psychiatric problems among high school students. Key Words: Depression, high school students, multiple linear regression, socio- demographic variables with depression level, Beck Depression Inventory
Öz Bu çalışmanın amacı lise son sınıf öğrencilerinin depresyon düzeyini etkileyen sosyo-demografik değişkenleri belirlemektir. Araştırma grubunu Gaziantep İsmetpaşa lisesine devam eden 146 (%46kız, %54 erkek) lise son sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Beck depresyon Ölçeği ve anket kullanılmıştır. Veriler aşamalı (stepwise) çoklu lineer regresyon ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, öğrencilerin kendi algısına göre sosyo ekonomik durumu, uyku sorunu olup olmama, kendi sağlık durumunu nasıl algıladığı, kardeş sayısı ve cinsiyet değişkenleri lise son sınıf öğrencilerinin depresyon düzeyini anlamlı şekilde yordamaktadır. Öğrencilerde başka ne tür psikolojik ve/veya psikiyatrik bozuklukların bulunduğunun incelenmesi, bu bozuklukların bu çalışmada ele alınmayan değişkenlerle ilişkisinin ortaya konulması, araştırmaya değer bir konu olarak önerilebilir.

Anahtar Kelimeler

Albayrak, A.S. (2006).Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2011
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2011


Makalenin Yazarları
Mürşide EMİROĞLU
Mehmet MURAT
Recep BİNDAK