Cilt: 14 Sayı : 55
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR OKUR YAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ
Ferda AKGÜL,Engin KÜPELİ,İbrahim KIR

1.4K 129

Öz entrThe purpose of this study is to examine computer literacy levels of class teachers who work in primary schools according to various parameters. General scan model was used in this research. 2241 class teachers working in the central districts of Kahramanmaraş province formed the universe of this research, 367 of the chosen class teachers from the samples of this research. The data used in this research was obtained via researchers made personal information form and Computer literacy scale form Kolburan Geçer, Dağ (2010). To analyse the data factor analysis, frequency, mean, t test for gender and course variations, one way variant analysis (ANOVA) for seniority and education status variables were usedBu araştırmanın amacı, ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin bilgisayar okur-yazarlık düzeylerini çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Kahramanmaraş ili merkez ilçelerinde görev yapan 2241 sınıf öğretmeni araştırmanın evrenini, bu evren içinden seçilen  367 sınıf öğretmeni araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada kullanılan veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ve Kolburan Geçer ve Dağ (2010) tarafından geliştirilen Bilgisayar Okur-Yazarlığı  anket formu ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde faktör analizi, frekans, aritmetik ortalama, cinsiyet ve kurs değişkenleri için t testi, kıdem ve öğrenim durumu değişkenleri için tek yönlü varyans analizi (ANOVA)  kullanılmıştır. Uygulama sonucunda, sınıf öğretmenlerinin bilgisayar okur-yazarlık düzeylerinin cinsiyete, kıdeme, öğrenim durumuna ve bilgisayar kursu alıp almadığına göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bununla birlikte bilgisayar kursu alan sınıf öğretmenlerinin kurs almayan sınıf öğretmenlerine göre bilgisayar okur-yazarlık düzeyinin anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: entrPrimary School , Teacher , Computer Literacyİlkokul, Öğretmen, Bilgisayar Okur Yazarlığı

Kaynakça

Akkoyunlu, B. (1996).“Bilgisayar Okur Yazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının Kaynaştırılmasının Öğrenci Başarı ve Tutumlarına Etkisi”.Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 127-134.
Ferda AKGÜL,Engin KÜPELİ,İbrahim KIR