Yıl 2009, Cilt: 2 Sayı : 1 Sayfalar - 2009-03-01
The Effect of GnRH Injection at the Day of 12 Following Artificial Insemination on Ovsynch Applied Dairy Cows on the Pregnancy Rate
Ovsynch Uygulanan İneklerde Sun’i Tohumlama Sonrası 12. Günde Yapılan GnRH Enjeksiyonunun Gebelik Oranına Etkisi
E Elibol,M UÇAR,O YILMAZ
21 261

Bu araştırmada ineklerde ovsynch ve ovsynch uygulamalarına ek olarak sun’i tohumlama sonrası 12. günde yapılan GnRH enjeksiyonlarının gebelik oranına etkisinin araştırılması amaçlandı. Araştırma materyali olarak İzmir bölgesinde, postpartum 50.–75. günler arasında bulunan 60 adet Holştayn ırkı inek kullanıldı. Hayvanlar postpartum 50. güne kadar östrus gösterip göstermemesine bakılmaksızın her biri 20 hayvan olacak şekilde 3 gruba ayrıldı. Birinci gruptaki (kontrol) hayvanlara doğal östruslarında sun’i tohumlama yapıldı. İkinci gruptaki (Ovsynch programı) ineklere seksüel siklus dönemine bakılmaksızın 0. gün GnRH, 7. gün PGF2α, 9. gün tekrar GnRH enjeksiyonu uygulandı. Bu uygulamayı takiben hayvanlara 16 saat sonra suni tohumlama yapıldı. Üçüncü grupta (Ovsynch + 12. gün GnRH) bulunan hayvanlara Ovsynch programına ek olarak sun’i tohumlama sonrası 12. günde GnRH enjeksiyonu yapıldı. Tohumlama sonrası hayvanların gebelikleri 60. ve 90. günlerde yapılan rektal muayenelerle belirlendi. Gebelik oranları birinci, ikinci ve üçüncü grupta sırasıyla %75, 55 ve 65 olarak bulundu. Gruplar arasında belirlenen gebelik oranları arasında istatistiki bir fark bulunamadı. Sonuç olarak süt ineklerinde reprodüktif sürü idaresini kontrol edebilmek ve luteal yetersizlikleri gidererek embriyonik ölümlerin oluşturacağı döl verimi kayıplarında daha erken tedbir alabilmek için ovsynch ve ovsynch uygulamalarına ek olarak suni tohumlama sonrası 12. günde yapılan GnRH enjeksiyonlarının yararlı olabileceği kanaatine varıldı

Anahtar Kelimeler

Alaçam E (2005) Evcil hayvanlarda doğum ve infertilite, 5.Baskı, Medisan, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2009
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2009


Makalenin Yazarları
E Elibol
M UÇAR
O YILMAZ