Yıl 2017, Cilt: 26 Sayı : 1 Sayfalar 78 - 85 2017-03-01
Effects of Chromium Picolinate on Some Biochemical Parameters, Glucose and Insulin Tolerance in Gonadectomized Cats
KISIRLAŞTIRILAN KEDİLERDE KROM PİKOLİNATIN BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELER İLE GLİKOZ VE INSÜLIN TOLERANSINA ETKİSİ
Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ,Öznur ASLAN,Fatma UYANIK,Kutlay GÜRBULAK,Yücel ÇAM
20 261

This study was carried out with the aim of determining the effectof chromium picolinate (CrPic) administration on insulin andglucose tolerance with some biochemical parameters in catswhich fed ad-libitum after sterilization. In the study, 32 cats, 1-5years old with an average of 3021 ± 453 g live weight were used.The cats which were completely healed after the sterilizationoperation were divided into 4 groups of 8 animals in each group.The weight averages of each group were equalized. The first groupwas healthy control and in this group cats were fed on commercialcat food at a level that meet the daily nutrient requirement (60kcal / kg body weight) while the other groups were fed ad-libitum.Group II, Group II and Group IV was given 0, 200 μg and 600 μgCrPic (200 μg Cr tablet, Solgar Institute, USA) for 16 weeks, respectively. The second group 0, 3thgroup 200 μg CrPic and 4thgroup 600 μg CrPic (200 μg Cr tablet, Solgar Institute, USA) wasgiven for 16 weeks. The second group was a group of control forlive weight gain. When the second group weight was 20% higherthan initial weight of the study, all groups were fasted for 12hours before intravenous glucose tolerance test (IVGTT) wasdone. After the animals were rested for one day, intravenousinsulin tolerance test (IVITT) was performed. At the end of thestudy, ALP activity increased in Cr treated groups. Serum Cr levelsin the Cr treated groups were significantly higher values thangroup I and II in the begining experiment and in the end of theexperiment (p <0.001). Fasting basal glucose, fasting basal insulin,total insulin and glucose levels of IVGTT, SI (fasting basal insulin/fasting basal glucose), HOMA, and β cell function (p> 0.05) did notaffect from ad-libitum feeding and supplementation of chromiumpicolinate (p> 0.05). In Group II after glucose infusion, insulinlevel rapidly rose, reaching the peak at 15thminute. BetweenGroup II and both Group I and groups of chromium picolinateinsulin levels were determined significantly different (p <0.05).It has been concluded that Cr compounds may be effective inreducing or preventing the insulin resistance, but further studiesare required to determine the effects of Cr in the near future
Bu çalışma, gonadektomize edildikten sonra ad-libitum beslenenkedilere krom pikolinat (CrPic) verilmesinin bazı biyokimyasalparametreler ile insülin ve glikoz toleransları üzerine etkisinibelirlemek amacı ile yapıldı. Çalışmada, ortalama 3021 ± 453 gcanlı ağırlığa sahip 1-5 yaşlarında 32 kedi kullanıldı. Kısırlaştırmaoperasyonundan sonra tamamen iyileşen kediler, grupların ağırlıkortalamaları eşit olacak şekilde, her grupta 8’er hayvan olan 4gruba ayrıldı. Sağlıklı kontrol olarak tutulan I. Grup günlük besinmadde ihtiyacını (60 kcal/kg vücut ağırlığı) karşılayacak düzeydeticari kedi maması ile beslenirken, diğer gruplar ad-libitumbeslendi. Ad-libitum beslenen II. Gruba 0, III. Gruba 200 μg CrPicve IV. Gruba 600 μg CrPic (200 μg Cr tablet, Solgar Enst., USA), 16hafta süreyle verildi. Ağırlık artışı kontrolü olarak tutulan II.Grupta canlı ağırlık artışı, deneme başlangıcı ağırlığına göre, %20’nin üzerine çıktığında hayvanlar 12 saat aç bırakılıp, intravenöz glikoz tolerans testi (IVGTT) ve hayvanlar bir gündinlendirildikten sonra intravenöz insülin tolerans testi (IVITT)yapıldı. Çalışma sonunda Cr verilen gruplarda ALP aktivitesi yükseldi. Deneme sonu serum Cr düzeyleri, Cr verilen gruplarda hemdeneme başı değerlerine hem de deneme sonu I. ve II. Grup değerlerine göre önemli düzeyde yükseldi (p<0,001). Ad-libitumbeslemenin veya krom pikolinatın açlık bazal glikoz, açlık bazalinsülin, IVGTT’nin toplam insülin ve glikoz düzeyleri, SI (açlıkbazal insülin/açlık bazal glikoz), HOMA ve β hücre fonksiyonunuetkilemediği (p>0,05) belirlendi. Grup II’de glikoz infüzyonunutakiben hızla yükselen insülin düzeyi 15. dakikada pike ulaştı vebu gruptaki insülin düzeyi ile gerek Grup I gerekse krom verilengrupların insülin düzeyi arasındaki fark önemli bulundu (p< 0,05).Sonuç olarak, ad-libitum beslenen hayvanlarda gelişebilecekinsülin direncinin azaltılması ya da önlenmesi açısından Cr bileşiklerinin etkili olabileceği ancak bununla ilgili daha detaylı çalışmalar yapılması gerektiği kanaatine varıldı

Anahtar Kelimeler

Anderson RA (b). Recent advances in the clinical and biochemical manifestation of chromium defi- ciency in human and animal nutrition. J Trace Elem Exper Med 1998; 11: 241-250.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2017
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2017


Makalenin Yazarları
Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ
Öznur ASLAN
Fatma UYANIK
Kutlay GÜRBULAK
Yücel ÇAM