Yıl 2010, Cilt: 3 Sayı : 1 Sayfalar 7 - 11 2010-03-01
Anti Coccidiosis Effect of Thymus Serpyllum in Rabbits: Serum NO levels and serum ADA activity
Evcil Tavşanlarda Thymus serpyllum’un Koksidiozise Karşı Etkisi: Serum NO ve ADA Değerleri
Murat BAYEZIT,Barış SARI,Emine ATAKİŞİ,Abdullah DOĞAN,Oktay ÖZKAN,Gencay Taşkın TAŞÇI
25 261

Nitrik oksit (NO) ve adenozin deaminaz (ADA)kazanılmı ve do u tan gelen ba ı ıklılıkta önemli birer mediatörlerdir. Bu çalı mada sulfadimidin ve Thymus serpyllumun metanolik ekstraktının serum NO düzeyleri ve ADA aktivitesinin de i imleri üzerine etkileri gösterildi. Tav anlar her birinde 6 hayvan bulunan 3 gruba ayrıldı. I. grup pozitif kontrol grubu (infekte, tedavi edilmemi grup), II. grup ekstrakt grubu (infekte, Thymus serpyllumun metanolik ekstraktı ile tedavi edilmi grup) ve III. grup ilaç grubu (infekte, sulfadimidin ile tedavi edilmi grup) olarak düzenlendi. Tüm gruplardaki hayvanların serum NO ve ADA de erleri haftalık periyotlarla ölçüldü. NO üretiminin enfeksiyonun iddetiyle paralel bir seyir izledi i görülmü tür. Serum ADA aktivitesinin ise enfeksiyona paralel seyretmedi i tespit edilmi tir

Anahtar Kelimeler

1. Levine ND (1985) Veterinary Protozoology. Iowa State University Press. Ames.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2010
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2010


Makalenin Yazarları
Murat BAYEZIT
Barış SARI
Emine ATAKİŞİ
Abdullah DOĞAN
Oktay ÖZKAN
Gencay Taşkın TAŞÇI