Yıl 2012, Cilt: 11 Sayı : 41 Sayfalar 95 - 115 2012-06-01
TOYS MUSEUMS AS OUT- OF- SCHOOL LEARNING METHOD IN SOCIAL STUDIES AND HISTORY EDUCATION
SOSYAL BİLGİLER VE TARİH EĞİTİMİNDE OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMI OLARAK OYUNCAK MÜZELERİ
Sevgi Coşkun KESKİN,Engin KAPLAN
19 261

Abstract The purpose of this study is to investigate the skills and perspectives of children which were improved by toy museums regarding social studies and history education. In the light of qualitative research methodology, eight students were participated in the study. Trip worksheets, audio recordings; the semi-structured individual interviews and public meeting like chat-style were used for data collection. Data were analyzed and five assertions revealed. These assertions are: As a result of the usage of Toys Museums as Out of School Learning Environment in Social Studies and History Education, students can acquire some objectives at the cognitive level; show higher-order skills and values (e.g. respect for labor and peace);recognize knowledge of science and technology in the context change and continuity; evaluate toy museums as an environment that make contribution to them. Therefore, necessary precautions should be taken to use toy museum as an environment providing supplementary activities in the school. Key Words: Museum education, History of science, History/Social studies, out-of-school learning, thinking skills
Öz Bu araştırma, okul dışı öğrenme ortamı olarak oyuncak müzelerinin sosyal bilgiler ve tarih eğitimi açısından çocuğa nasıl bir bakış açısı ve beceriler kazandırdığını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak yapılan çalışma sekiz öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak gezi sırasında kullanılan çalışma yaprakları, geziye ait ses kayıtları, gezi sonrası öğrencilerle yarı yapılandırılmış bireysel görüşmeler ve sohbet tarzı toplu görüşmeler ve gezi sonrası öğrencilerin yazdıkları tarihsel empatiye dayalı günlükler kullanılmıştır. Veri toplama araçlarının çözümlenmesi sonucu beş temaya ulaşılmıştır. Bunlar: Oyuncak müzelerinin okul dışı öğrenme ortamı olarak kullanılması sonucu öğrencilerin; sosyal bilgiler ve tarih eğitimi içinde yer alan bilişsel düzeydeki bazı kazanımları kazandıkları; üst düzey becerileri ve barış ve emeğe saygı gibi değerleri sergiledikleri; değişim ve süreklilik bağlamında bilim ve teknolojiye yönelik bilgileri fark edebildikleri; oyuncak müzeleri hakkında kendilerine katkı sağlayan ortamlar olarak nitelemede bulundukları sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, oyuncak müzelerinin okuldaki etkinlikleri tamamlayan ortamlar olarak düzenlenmesi tavsiye edilmektedir. Anahtar Kelimeler: Müze eğitimi, Bilim tarihi, Tarih/Sosyal bilgiler öğretimi, Okul dışı öğrenme ortamları, düşünme becerileri

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2012
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2012


Makalenin Yazarları
Sevgi Coşkun KESKİN
Engin KAPLAN