Cilt: 11 Sayı : 3
Stratejik İnsan Kaynakları Uygulamalarının Nijerya’daki Bankaların KurumsalPerformansı Üzerine Etkisi
Impact of Strategic Human Resource Practice on Corporate Performance in Selected Nigerian Banks
Olu OJO

1.4K 129

Bu çalışma Nijerya bankacılık sektöründe, stratejik insan kaynakları uygulamaları ile kurumsal performans arasında ilişki olup olmadığını incelemektedir. Buna dayanarak çalışmanın amaçları şöyledir: (i) stratejik insan kaynakları uygulamasının kurumsal performansı arttırıp arttırmadığını ortaya koymak; (ii) stratejik insan kaynakları uygulaması ile finansal performans arasındaki ilişkinin derecesini araştırmak. Bu amaçlar doğrultusunda geliştirilen araştırma soruları ise şunlardır: (i)Stratejik insan kaynakları uygulaması kurumsal performansı arttırır mı? (ii) Stratejik insan kaynakları uygulaması ile finansal performans arasındaki ilişkinin niteliği nedir? Birincil kaynaktan toplanan verilerin analiz edilerek sunulduğu çalışmada iki hipotez geliştirilmiş ve test edilmiştir. Anket yolu ile toplanan veriler frekans tabloları ve yüzdeler ile sunulmuş, veri analizi SPSS paket program ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada sonuç olarak bir örgütte stratejik insan kaynakları uygulamaları ile kurumsal performans arasında pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır
This study examines whether there is any relationship between strategic human resource practice and corporate performance in the Nigerian banking industry. It is against this background that this study tries to look at the following objectives: (i) to determine if strategic human resource practice enhances corporate performance; (ii) to investigate the extent of relationship between strategic human resources practices and financial performance. In order to address the above research objectives, the following research questions are advanced: (i) Does a strategic human resource practice enhance corporate performance? (ii) What is the nature of relationship between strategic human resources practices and corporate financial performance? Two hypotheses were formulated and tested in this research. Primary data were garnered, presented and analysed for this study. Data collected through questionnaire were presented with the help of frequency tables and percentages; while data analysis was done using Statistical Package for Social Sciences (SPSS). This study found that there is positive relationship between strategic human resource practice and corporate performance of organisation
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Becker, B. and Gerhart B. (1996) “The Impact of Hu- man Resource Management on Organizational Performan- ce: Progress and Prospects” Academy of Management Journal, 39(4):779-801.
Olu OJO