Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı : 3 Sayfalar 58 - 71 2019-09-30
Yeni Kırılgan Beşli Ülkelerinde Gelir Eşitsizliğinin Ekonomik Büyümeye Etkileri
Ahmet KAMACI
16 261

Öz 1 Ağustos 2013’de Morgan Stanley tarafından Kırılgan Beşli olarak anılan (Brezilya, Hindistan, Endonezya, Türkiye ve Güney Afrika) ve daha sonra Kasım 2017’de Standard&Poor’s farklı bir Kırılgan Beşli tanımlamasıyla (Türkiye, Arjantin, Katar, Mısır ve Pakistan) değiştirilen Kırılgan Beşli ülkeleri cari açığı gidermek için yabancı sermaye akımlarına ihtiyaç duymaktadır. Bu ülkelerde yüksek enflasyon, büyük cari hesap açıkları, zorlayıcı sermaye akımı beklentileri, dış güvenlik açığı, istikrarsız büyüme gibi sorunlar mevcuttur. Çalışmada Standard&Poor’s tarafından belirlenen Yeni Kırılgan Beşli ülkelerine yer verilmiştir. Gelir eşitsizliğini ölçmek için Lorenz eğrisi ya da Lorenz eğrisinden elde edilen Gini katsayısı kullanılmaktadır. Gini katsayısı 0 ile 1 arasındadır. Katsayı 0’a yaklaştıkça gelir eşitsizliği azalmakta, 1’e yaklaştıkça gelir eşitsizliği artmaktadır. Gelir eşitsizliği ile ekonomik büyüme ilişkisinin kökeni Smith’e kadar dayansa da Kuznets’in “ters U hipotezi” ile özdeşleşmiştir. Bu hipoteze göre, gelir eşitsizliği başlangıçta artarken; belli bir noktadan sonra gelir eşitsizliği azalacaktır. Bu çalışmada, Yeni Kırılgan Beşli ülkelerinde (Türkiye, Arjantin, Katar, Mısır ve Pakistan) 1996-2016 dönemleri için gelir eşitsizliğinin ekonomik büyümeye etkileri panel veri analiziyle test edilmiştir. Bu kapsamda, serilerde yatay kesit bağımlılığı sınanmış ve serilerin farklı derecede durağan olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra ARDL modeliyle ilişkinin yönü ve katsayıları belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonucuna göre, GINI katsayısındaki 1 birimlik artış uzun dönemde ekonomik büyümeyi -2,644 birim azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler

GINI katsayısı, ekonomik büyüme, Yeni Kırılgan Beşli ülkeleri, panel veri analizi
Ak, M.Z. ve Altıntaş, N. (2016). Kuznets’in Ters U Eğrisi Bağlamında Türkiye’de Gelir Eşitsizliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1986-2012. Maliye Araştırmaları Dergisi, 2(3): 93-102.Akalin, G., Özbek, R.İ. ve Çifçi, İ. (2018). Türkiye’de Gelir Dağılımı ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı. Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi, 20(4): 59-76.Barro, R. J. (2000). Inequality and Growth in a Panel of Countries, Journal of Economic Growth, 5: 5-32.Çakmak, A.İ. ve Tosun, B. (2017). Ekonomik Büyüme-Gelir Dağılımı İlişkisi: Kuznets Hipotezinin Seçilmiş Ülkeler Üzerine Araştırılması. Kosbed, 2017, 33: 33 – 44.Danışoğlu A. Ç. (2004). Küreselleşmenin Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Üzerindeki Etkileri. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi,3(6):215-239.Destek, M.A., Okumuş, İ. ve Manga, M. (2017). Türkiye’de Finansal Gelişim ve Gelir Dağılımı İlişkisi: Finansal Kuznets Eğrisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 18 (2) 2017, 153-165.Dişbudak, C. ve Süslü, B. (2009). Kalkınma ve Bireysel Gelir Dağılımı: Kuznets Hipotezi Türkiye İçin Geçerli mi. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (18), 146-166.Eğilmez, M. (2017). Türkiye Ekonomisi Niçin Kırılgan Beşli Arasında. Kendime Yazılar, 26 Kasım 2017.Kamacı, A., Ceyhan, M.S. ve Peçe, M.A. (2019). The Analysis of the Effect of Real Interests on Income Distribution with ARDL Model Approach. Afro Eurasian Studies, 8(1): 39-54.Koçbulut, Ö. ve Altıntaş, H. (2016). İkiz Açıklar ve Feldstein-Horioka Hipotezi: OECD Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Yapısal Kırılmalı Panel Eşbütünleşme Analizi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 48:145-174.Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. The American Economic Review, 45(1), 1-28.Özdemir, D., Emsen, Ö.S., Hiç Gencer, A. ve Kılıç, C.H. (2011). Ekonomik Büyüme ve Gelir Dağılımı İlişkileri: Geçiş Ekonomileri Deneyimi. International Conference on Eurasian Economies 2011, Kırgızistan, 440-447.Palacıoğlu, T. (2018). Döviz Kurlarında Son Gelişmeler. İstanbul Ticaret Odası (İTO) / İstanbul Düşünce Akademisi (İDA) 2018.Peçe, M.A., Ceyhan, M.S. ve Akpolat, A. (2016). Türkiye’de Gelir Dağılımının Ekonomik Büyümeye Etkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz. International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), 2(1): 135-148.Perotti, R. (1993). Political Equilibrium, Income Distribution and Growth. The Review of Economic Studies, 60(4), 755-776.Persson, T. ve Tabellini, G. (1994). Is Inequality Harmful for Growth: Theory and Evidence. American Economic Review, 84(3): 600-621.Stanley, M. (2013). FX Pulse. New York: Morgan Stanley.Şahin, D. (2018). Gelişmiş Ülkelerde Finansal Gelişme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15:299-322.Tabosa, F.J.S., Castelar, P.U.C. ve Irffi, G. (2016). Brazil, 1981-2013: The Effects of Economic Growth and Income Inequality on Poverty. CEPAL Review, 120:153-170.Topuz, S.G. ve Dağdemir, Ö. (2016). Ekonomik Büyüme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi: Kuznets Ters-U Hipotezi’nin Geçerliliği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(3): 115- 130.Topuz, S.G. ve Yıldırım, K. (2017). Gelir Eşitsizliğinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(3): 57-72.Wahiba, N.F. ve El-Weriemmi, M. (2014). The Relationship Between Economic Growth and Income Inequality. International Journal of Economics and Financial Issues, 4(1): 135-143.Weil, D. (2016). Economic Growth. International Edition, Routledge.Vo, D.H., Nguyen, T.C., Tran, N.P. ve Vo, A.T. (2019). What Factors Affect Income Inequality and Economic Growth in Middle-Income Countries. Journal of Risk and Financial Management, 12(40): 1-12.Yanar, R. ve Şahbaz, A. (2013). Gelişmekte Olan Ülkelerde Küreselleşmenin Yoksulluk ve Gelir Eşitsizliği Üzerindeki Etkileri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF Dergisi, 8(3):55-74.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0002-7858-6131Yazar: Ahmet KAMACI (Sorumlu Yazar)Kurum: BARTIN UNIVERSITYÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019


Makalenin Yazarları
Ahmet KAMACI