Cilt: 18 Sayı : 4
Türkiye’nin Sahra-Altı Afrika’da Yürüttüğü Kamu Diplomasisi Faaliyetleri
Turkey’s Public Diplomacy Initiatives in Sub-Saharan Africa
Elem EYRİCE TEPECİKLİOĞLU,Ali Onur TEPECİKLİOĞLU,Betül AYDOĞAN ÜNAL

23 129

Türkiye’nin son yıllarda izlediği dış politika yaklaşımında kamu diplomasisi araçları üzerinden geliştirilen faaliyetler önemli bir yer teşkil etmektedir. AK Parti hükümetinin yeni bölgelere açılım ve uluslararası etki alanını genişletme amaçlarına uygun olarak, özellikle Afrika gibi dış politikada daha önceden ihmal edilen bölgelerle ilişkilerin derinleşmesinde bu faaliyetlere büyük önem verdiği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin Sahra-altı Afrika’daki politika hedefleri ile bu hedeflere ulaşmak için yürüttüğü kamu diplomasisi faaliyetlerini sistematik olarak incelemektir. Bu çerçevede bu ülke halklarının nezdinde tanınırlık ve bilinirlik kazanma ve onların tercih ve yaklaşımlarını etkileme amacı güden politika ve faaliyetler, etki sürelerine göre kısa, orta ve uzun vadeli faaliyetler olarak sınıflandırılarak değerlendirilmiştir. Türkiye’nin Afrika politikasına dair gittikçe büyüyen bir literatür olmakla birlikte kamu diplomasisi ayağına yapılan katkılar sınırlıdır. Çalışma; hem bu alana hem de kamu diplomasisi faaliyetlerinin etkileri bakımından uluslararası kabul görmüş bir sınıflandırmayı uyarlayarak Türkçe literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Ataöv, T. Afrika ve biz. Vatan, 21.03.1976. Aglionby, J., Srivastava, M. ve Fick, M. (2016). The reasons behind Turkey leader Recep Erdoğan’s Africa tour Financial Times, 30.10.2017 tarihinde https://next.ft.com/content/aaf3981a-27e5-11e68ba3-cdd781d02d89 adresinden erişilmiştir.
Elem EYRİCE TEPECİKLİOĞLU,Ali Onur TEPECİKLİOĞLU,Betül AYDOĞAN ÜNAL