Cilt: 4 Sayı : 3
ENTEGRE RAPORLAMA VE TÜRK İŞLETMELERİNDE UYGULANMASINA İLİŞKİN BİR İNCELEME
Başak ATAMAN GÖKÇEN,Elif ELDEMİR

35 129

Öz Son yıllarda yaşanan gelişmeler işletmeleri faaliyetlerini gerçekleştirmek için ortaya koydukları performanslarını ve bunun sonucunda oluşan işletme değerini işletmenin finansal performanslarıyla birlikte raporlayarak açıklama gerekliliği duymuşlardır. İşletme ilgilileri ise işletme performansının sadece kar ile değerlendirilmesini yetersiz bularak işletmelerin çevresel, sosyal ve yönetimsel risklerin ve belirsizliklerin işletme devamlılığını doğrudan etkilediğini düşünerek işletmelerden finansal bilgi dışında bilgileri içeren rapor talep etmeye başlamışlardır. Bu talepler, işletmelerin finansal bilgiler ile finansal olmaya bilgileri bir arada sunmaları ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) işletmelerin bu ihtiyaçlarını yerine getirmelerini sağlayabilmek için Entegre Raporlama Çerçeve’sini geliştirmiştir. Entegre raporlama, yeni bir raporlama yaklaşımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Entegre raporlamanın temel amacı rapor kullanıcılarının bir başka deyişle işletme paydaşlarının ihtiyaçlarına karşılık vererek, işletmenin finansal ve finansal olmayan bilgilerinin arasındaki ilişkiyi rapor kullanıcılarına şeffaf karşılaştırılabilir şekilde sunmaktır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yayınlanan entegre raporların, Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi’ne uygunluğunun içerik analizi yöntemi ile IIRC’nin Entegre Raporlama Çerçevesi gerekliliklerini “içerik öğeleri” açısından ne derece karşıladığının tespit edilmesidir.
Anahtar Kelimeler: ENTEGRE RAPORLAMA, KURUMSAL RAPORLAMA

Kaynakça

Alagöz, A. Allahverdi, M. Ortakarpuz, M. (2018), Entegre Raporlamada İçerik Analizi: Ödüllü Raporlar Üzerine Bir Araştırma, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Cilt 11.
Başak ATAMAN GÖKÇEN,Elif ELDEMİR