Yıl 2010, Cilt: 10 Sayı : 19 Sayfalar 251 - 268 2010-06-01
HASTANEDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN MESLEKİ İMAJ ALGILAMALARININ ARAŞTIRILMASI
Musa ÖZATA,Şebnem ASLAN
18 261

Öz trenBu çalışma hastanelerde görev yapan hemşirelerin, hemşirelik mesleğine ilişkin imaj algılamalarının ortaya çıkarılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamına, Afyonkarahisar ilinde çeşitli hastanelerde görev yapmakta olan 210 hemşire alınmıştır. Çalışmada Jasovsky’in (2001) “Occupational Image Instrument” ölçeğinden yararlanılmıştır. Ölçek istenmeyen işlerle (task of dirty), kritik önemdeki işler (critical work) arasındaki ayrıma işaret etmektedir. Mesleki imaj ölçeği; profesyonel (professional), bürokrat (bureaucratic), gelenekselci (traditional) ve faydacı (utilitarian) alt boyutlarından oluşmaktadır. Çalışmada kullanılan ölçeğin geçerlilik analizi doğrulayıcı faktör analizi tekniğinden faydalanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda kritik işler ve istenmeyen işler açısından Türk ve ABD hemşireleri arasında birtakım farklar olduğu belirlenmiştir.This study is accomplished in order to reveal the image perception related to nursing profession of nurses working in hospitals. The scope of study includes 210 nurses working in different hospitals of Afyonkarahisar. “Occupational Image Instrument” of Jasovsky (2001) is used. The distinction between dirty work and critical work is indicated. Professional image scale consists of professional, bureaucratic, traditional and utilitarian subdimensions. The validity analysis of the scale used in this study is done by confirmatory factor analysis. As a result, some differences are determined among nurses in Turkey and USA in terms of critical work and dirty work.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2010
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2010


Makalenin Yazarları
Musa ÖZATA
Şebnem ASLAN