Cilt: 10 Sayı : 36
KÜRESEL EKONOMİK KRİZİN REEL SEKTÖRE ETKİLERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARET ANALİZİ
THE ANALYSIS OF TURKEY'S FOREIGN TRADE WITHIN THE SCOPE OF THE EFFECTS OF GLOBAL ECONOMIC CRISIS ON THE REEL SECTOR
Fatih Mehmet ÖCAL

20 129

Son dönemde yaşanan 2008 küresel ekonomik kriz, 1929 ekonomik buhranından sonra yaşanan en büyük kriz olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kriz Amerika Birleşik Devletleri (ABD) konut piyasasında başlamış ve mali sektörün yanı sıra reel sektörü etkisi de altına almıştır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin dışında bütün dünya ekonomilerini kapsaması nedeniyle küresel bir nitelik kazanan kriz, çeşitli makro ekonomik göstergelerde olumsuz hatta çöküntü durumu yaşatmıştır. Türkiye'de bu krizden belli bir ölçüde etkilenmiştir. Reel sektöre yansıyan krizin en önemli etkileri, üretimdeki daralmaya bağlantılı olarak ekonomik büyümede yavaşlama, istihdam oranında ve dış ticaret hacminde azalma şeklinde sayılabilir. Çalışmanın amacı, küresel ekonomik krizin ülkemiz dış ticaretine olan etkilerini analiz etmektir.
2008 küresel ekonomik krizi, 1929 ekonomik buhranından sonra yaşanan en büyük kriz olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kriz, önce Amerika Birleşik Devletleri (ABD) konut piyasasında başlamış ve sonra finansal sektörün yanı sıra reel sektörü etkisi de altına almıştır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin dışında bütün dünya ekonomilerini kapsaması nedeniyle küresel bir nitelik kazanan kriz, çeşitli makro ekonomik göstergelerde olumsuz hatta çöküntü durumu yaşatmıştır. Türkiye de bu krizden belli bir ölçüde etkilenmiştir. Reel sektöre yansıyan krizin en önemli etkileri, üretimdeki daralmayla bağlantılı olarak ekonomik büyümede yavaşlama, istihdam oranında ve dış ticaret hacminde azalma şeklinde sayılabilir. Bu çalışma, küresel ekonomik krizin ülkemiz dış ticaretine olan etkilerini analiz etmektir. Anahtar kelimeler: Küresel Ekonomik Kriz, Dış Ticaret, Reel Sektör, Dış Ticaret Endeksleri, Türkiye. Abstract Global economic crisis of 2008 has been the greatest crisis that has been experienced since the economic depression of 1929. This crisis first started at the real estate market of the United States(US) and then affected the reel sector besides the financial sector. The crisis, which has affected the whole world's economy except for the developed and developing countries and thus spread on a global scale, has negatively affected macro-economic indicators and even caused down turns. Turkey was also affected by this crisis to a certain extent. The most important effects of the crisis reflected on the reel sector might be counted as; the retarded economic growth in relation to the decrease in production and decline in the employment rates and volume of foreign trade. This study analyzes the effects of the global economic crisis on the foreign trade of our country. Key Words: Global Economic Crisis, Foreign Trade, Reel Sector, Foreign Trade Indices, Turkey.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

AKIN, Faruk ve Nalan ECE (2009), “Küresel Finansal Kriz ve Bankacılık Sektörü İstihdamı Üzerine Etkileri,” Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 27(2), ss. 153-168, http:// iibf.marmara.edu.tr/dosya/fakulte/iibfdergi_2009_2/akin-ece.pdf, (E.T: 02.09.2010).
Fatih Mehmet ÖCAL