Cilt: 11 Sayı : 20
d
ÖĞRETMENLERİN DEĞİŞEN REHBERLİK HİZMETLERİNİ VE KENDİ ROLLERİNİ ALGILAMALARI
Teacher’s Perception of Changing Guidance Services and Their Own Roles
Serap NAZLI

1.4K 129

Problem Durumu: Ülkemizde son zamanlarda okul rehberlik hizmetlerinde yapılan değişimler dikkat çekicidir. İlköğretim okullarında iki yıldır akademik program içine sınıf rehberliği etkinlikleri konulmuş ve öğretmenlere bu müdahalede önemli sorumluluklar verilmiştir. Bu nedenle öğretmenlerimizin, rehberlik hizmetlerindeki değişimi algılamaları ve benimsemeleri, sunulan rehberlik hizmetinin kalitesinde önemli bir faktördür. Araştırmanın Amacı/Araştırma Soruları: Bu çalışmanın amacı ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin rehberlik hizmetlerinde yaşanan değişimleri ve kendilerine verilen rehberlik görevlerini nasıl algıladıklarını belirlemektir. Araştırmada üç soruya yanıt aranmıştır: 1.Öğretmenler rehberlik hizmetlerindeki değişimleri nasıl algılıyorlar? 2.Öğretmenler, ilköğretim okullarında akademik programa konulan sınıf rehberliği etkinliklerini nasıl algılıyorlar? 3.Öğretmenler rehberlik görevlerini nasıl algılıyorlar? Araştırmanın Yöntemi: Araştırma genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya Balıkesir il merkezinde 11 ilköğretim okulunda 226 öğretmen katılmıştır. Anketten elde edilen verilerin frekans ve yüzdelik değerleri hesaplanmıştır. Bulgular ve Sonuçlar: Araştırmada elde edilen veriler şunlardır: 1. Araştırmada öğretmenlerin rehberlikte değişim yapılmasına ihtiyacın olduğunu, MEB’in rehberlik hizmetinde yaptığı değişimlerin nedenlerini kısmen bildikleri, getirilmeye çalışılan gelişimsel-önleyici rehberlik yaklaşımını benimsedikleri ancak okullardaki gelişimsel-önleyici uygulamalarda yetersizlikler algıladıkları belirlenmiştir. Ayrıca yürütülen rehberlik hizmetlerinin öğrencilerin, okulun ve toplumun ihtiyacını karşılamada kısmen yeterli buldukları ve psikolojik danışmanların geleneksel rollerini daha fazla algılamakla beraber, psikolojik danışmanların koordinasyon, konsültasyon, öğretim liderliği, öğrenci savunuculuğu, okul güvenliğin gibi gelişimsel rehberlikle ön plana çıkan yeni rol ve görevlerini de algıladıkları belirlenmiştir. 2. Araştırmada öğretmenlerin akademik programa konulan sınıf rehberliği uygulamasını benimsedikleri, sınıf rehberliğini 15 günde bir değil her hafta yapılmasını istedikleri, sınıf rehberliğini öğrencilerin gelişimlerine yararlı olarak değerlendirdikleri ve sınıf rehberliğinin hem öğretmenlerin hem de psikolojik danışmanların sorumluluğunda olmasını istedikleri belirlenmiştir. 3. Araştırmada öğretmenlerin büyük çoğunluğunun rehberlik hizmetinde öğretmenlerin rol almasını benimsedikleri ve bunun için gayret gösterdiklerini, ancak MEB’in öğretmenlere verdiği görevleri yerine getirmede sıkıntı yaşadıkları ve bunun için kendilerine hizmet içi eğitim verilmesini istedikleri belirlenmiştir
Status of the Problem: Recently in our country, some interesting changes have been made in the field of school guidance services. For the last two years, classroom guidance activities have been included in the academic program of primary schools and the teachers have been granted significant responsibilities throughout these activities. Therefore our teachers’ perception and adoption of the changes in guidance services is an important factor for the quality of supplied guidance services. Purpose of the Study/Research Questions: Purpose of this study is to find how primary school teachers perceive the changes experienced in the field of guidance services as well as the guidance tasks they are given. Three major questions were posed in this study: 1. How do the teachers perceive changes in guidance services? 2. How do the teachers perceive classroom guidance activities included in the academic program of primary schools? 3. How do the teachers perceive their guidance tasks? Method of the Study: A general scanning model was used for subject study. 226 teachers out of 11 primary schools at the provincial center of Balıkesir participated in the study. Frequency and percentiles of the gathered survey data were calculated. Findings and Conclusions: Gathered findings of the study are as follows: 1. In the study, it was found that the teachers needed to bring changes to the guidance area; that they were partially aware of the reasons for the changes on guidance services made by the Ministry of National Education; that they adopted the developmental-preventive guidance approach being introduced. However it was also found that they also sensed some inadequacies during the developmental-preventive practices at the schools. Teachers found the ongoing guidance services partially sufficient to meet the needs of the students, the schools and the society; they perceived the traditional roles of psychological counselors to a greater extent and on the other hand they perceived their new roles and tasks that stand out with developmental guidance such as coordination, consultation, instructional leadership, advocacy in favor of the students and school safety. 2. Later in the study, it was found that teachers adopted the school guidance practice included in the academic program; wanted to perform classroom guidance activities weekly rather than fortnightly; viewed classroom guidance as valuable for the development of students and aspired both the psychological counselors and the teachers to undertake the responsibility of classroom guidance services. 3. It was observed that the majority of teachers adopted the accountable role of teachers in guidance services and they showed great effort to do so, but they had some difficulties in fulfilling the tasks of the Ministry of National Education. It was noted that they required taking in-service training
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Aaron, L. (2004). Confusion regarding school counselor functions: School leadership impacts role clarity. Education, Spring, www.findarticles.com